S 2017:02 Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

S 2017:02 Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

S 2017:02 Utredningen om återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér utsåg i mars 2017 Nils Öberg, generaldirektör för Kriminalvården, till särskild utredare för att utreda återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. Huvudsekreterare i utredningen är hovrättsassessorn Charlotte Eklund Rimsten. Utredningen ska se över vilka insatser som finns för att förebygga återfall i våld mot närstående främst i det öppna samhället och lämna förslag på hur arbetet med återfallsförebyggande insatser kan förbättras. Frågor om ansvaret för det återfallsförebyggande arbetet samt samverkan mellan olika myndigheter och andra aktörer aktualiseras naturligtvis, liksom arbete med säkerhet för våldsutsatta och andra närstående. Utredningen ska särskilt titta på möjligheten att erbjuda särskilt boende för våldsutövare som ett alternativ till att placera våldsutsatta i skyddat boende samt se över behovet av ett nationellt kompetenscentrum för frågor som rör våldsutövare. Utredningen ska lämna över sitt betänkande till ministern den 1 juni 2018.

Kontakt:

Huvudsekreterare Charlotte Eklund Rimsten

Pressmeddelande 17/12 2017

Stora skillnader i insatser riktade mot våldsutövare

Endast 36 procent av kommunerna har rutiner för att identifiera personer som utsätter närstående för våld. 59 procent har inga sådana rutiner alls. 5 procent svarar att de inte vet. Det visar resultatet av den enkät som skickats ut till Sveriges samtliga kommuner.