S 2012:05 Utredningen om inrättande av Inspektionen för vård och omsorg

Denna sida visas också för webbadressen www.ivo.se fram till dess att inspektionen för vård och omsorg inlett sitt arbete den 1 juni.

Inspektionen för vård och omsorg kommer att ha begränsade öppettider under v 23, första veckan för myndigheten.

Öppettiderna är:

Måndag 3 juni: kl 9-11
Tisdag 4 juni: kl 9-11
Onsdag 5 juni: kl 9-15
Fredag 7 juni: kl 9-11

Regeringen beslutade den 14 juni 2012 om direktiv för en utredning om inrättande av en tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Den nya myndigheten kommer att få namnet Inspektionen för vård och omsorg.

Den 28 juni 2012 utsåg regeringen Gunilla Hult Backlund till särskild utredare för att förbereda och genomföra bildandet av den myndigheten.

Nuvarande tillsynsverksamhet vid Socialstyrelsen enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade bryts ut och en renodlad tillsyns- och tillståndsmyndighet inrättas. Syftet är enligt regeringens direktiv att tillsynsarbetet ska stå självständigt från normering, kunskapsutveckling och bidragsgivning.

Utredaren ska bland annat bemanna myndigheten och lämna förslag till instruktion och anslag. Utredaren ska även vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att Inspektionen för vård och omsorg ska kunna inleda sin verksamhet den 1 juni 2013.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2013.

Riksdagen antog den 13 december 2012 regeringens proposition 2012/13:20 Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Direktiv

Dir. 2012:67

Sammanfattning av direktivet

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Nuvarande tillsynsverksamhet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade vid Socialstyrelsen bryts ut och en ny renodlad tillsyns- och tillståndsmyndighet - Inspektionen för vård och omsorg - inrättas. Syftet är att tillsynsarbetet ska stå självständigt från normering, kunskapsutveckling och bidragsgivning.

Utredaren ska bl.a. bemanna myndigheten och lämna förslag till instruktion och anslag. Utredaren ska även vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att Inspektionen för vård och omsorg ska kunna inleda sin verksamhet den 1 juni 2013.

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2013.