U 2015:03 Skolkommissionen

Skolkommissionen

Välkommen till Skolkommissionen, en kommitté som ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan.

Kommissionen ska bl.a.

  • analysera orsakerna till de fallande kunskapsresultaten och redovisa en samlad problembild och utifrån denna föreslå nationella målsättningar,
  • lämna förslag till en långsiktig plan med utvecklingsområden som utgår från de nationella målsättningarna för ett sammanhållet skolsystem,
  • lämna samhällsekonomiskt och budgetmässigt effektiva förslag inom de identifierade utvecklingsområdena och en tidsplan för genomförandet,
  • analysera och redovisa alternativa ambitionsnivåer för förslagen, och
  • föreslå nödvändiga författningsändringar.

Kommissionen ska arbeta i dialog med en parlamentariskt sammansatt referensgrupp. Vidare ska kommissionen arbeta i dialog med skolpersonal, elever, föräldrar, skolhuvudmän, företrädare för arbetsmarknadens parter samt andra relevanta nationella och internationella aktörer.

Kommissionen ska lämna förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden samt en tidplan för kommissionens fortsatta arbete den 16 maj 2016. Kommissionens arbete ska, enligt tilläggsdirektiv 2016:86, slutredovisas senast den 20 april 2017.

 

untitled