U 2014:03 Utredningen som ska föreslå en nationell

 • Debattartiklar
 • Direktiv
 • Kansli
 • Sakkunniga och experter
 • U 2014:03 Utredningen som ska föreslå en nationell

  U 2014:03 Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

  8 juni

  Slutbetänkandet SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck överlämnas till jämställdhetsminister Åsa Regnér.

   3 juni 2015

  Slutbetänkandet om en nationell strategi är redigerad och klar samt skickad för tryckning.

  Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) överlämnas den 8 juni 2015 till barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Pressträff kommer att ske kl. 14.30 –  15.00 på Rosenbad. Pressträffen kommer att direktsändas och finnas tillgänglig via webb på www.regeringen.se

  Vi vill härmed passa på att tacka alla som vi haft möjlighet att träffa och som har medverkat i vårt arbete med att ta fram en nationell strategi för att nå det fjärde jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

  13 maj 2015

  I veckan har vi haft vårt sista möte med experter och sakkunniga i utredningen. Deras stora kunskaper och synpunkter har varit mycket värdefulla i vårt arbete med att ta fram en nationell strategi. Vårt arbete med att skriva klart och färdigställa den nationella strategin och slutbetänkandet går nu in i en intensiv period och sitt slutskede. Överlämnandet av uppdraget är framflyttat till den 8 juni 2015.

  20 april 2015

  Vi har besökt NCK och haft möte föreståndare och professor Gun Heimer och medarbetare. NCK berättade om sina många pågående uppdrag och intressanta utbildningssatsningar. Vi diskuterade även den nationella strategin m.m. NCK har nyligen lämnat en rapport till regeringen om kvinnofridslinjen www.kvinnofridslinjen.se Det senaste året har 29 000 samtal tagits emot på stödtelefonen.

  Vi har även haft ett möte med personal på Länsstyrelsen Stockholm om deras arbete inom området och deras rapport om länsstyrelsernas samordningsuppdrag m.m.

  Utredaren har även medverkat på en konferens i Falun om våld i nära relationer och presenterat innehåll i en nationell strategi. Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Dalarnas län.

  Den nationella stratergin och slutbetänkandet börjar allt mer ta form och den mesta tiden av resterande tid i uppdraget kommer att gå till skrivande av slutbetänkandet.

  31 mars 2015

  Under den senaste veckan har vi haft möte med barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér och gjort en presentation av det pågående arbetet med en nationell strategi.

  Vi har även haft möte med nationalekonom Ingvar Nilsson, som på utredningens uppdrag gjort beräkningar på samhällets kostnader för mäns våld mot kvinnor. Våldets kostnader kommer att ingå i ett kapitel i slutbetänkandet.

  Utredaren har även medverkat på en konferens i Borås om mäns våld mot kvinnor för personal och chefer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i regionen. Där presenterades uppdraget och arbetet med en nationell strategi. Se nedan intervju med utredaren i Sveriges Radio:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=6125952

  För övrigt ägnas mest tid i utredningen åt att skriva slutbetänkandet.

  11 mars 2015

  Under den senaste veckan har vi haft möte med justitieminister Morgan Johansson och gjort en presentation av uppdraget och det pågående arbetet med en nationell strategi.

  Vi har även haft möte med utredarna Kristina Tegler Jerselius och Magdalena Inkinen från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ har fått ett regeringsuppdrag att kartlägga hur frågor om mänskliga rättigheter beaktas i utbildningar som leder till bland annat följande examina: barnmorskeexamen, förskollärarexamen, grundlärarexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, psykoterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, specialistsjuksköterskeexamenmed inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, tandläkarexamen, yrkeslärarexamen och ämneslärarexamen. UKÄ ska särskilt kartlägga hur frågor om mäns våld mot kvinnor samt våld mot barn beaktas i dessa utbildningar I uppdraget ingår även att redovisa goda exempel på hur mänskliga rättigheter och frågor om mäns våld mot kvinnor samt våld mot barn beaktas i de nämnda utbildningarna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2015.

  20 mars 2015

  I veckan har vi genomfört det andra referensgruppsmötet med myndigheter, organisationer med flera.

  Medverkande på mötet var representanter från bland annat följande myndigheter; Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Länsstyrelsen Stockholms län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Åklagarmyndigheten Medverkande på mötet var även representanter från bland annat följande organisationer; är representanter från Brottsofferjouren, Föreningen tillsammans, Huskurage, Män för jämställdhet, RFSL, RFSU, Rikskriscentrum, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime, Rädda Barnen, och Unizon.

  Syftet med referensgruppsmötena har varit att presentera förslag/utkast till innehåll och struktur i en nationell strategi. Vi presenterade förslag på nio övergripande målområden och därunder olika delområden. Skriftliga underlag delgavs även deltagarna på mötet. Myndigheter, organisationer med flera har möjlighet att inkomma med synpunkter till och med den 25 mars. Synpunkter från olika aktörer är och har varit en mycket viktig del i vårt arbete under utredningen.

  Vårt arbete med innehåll, målområden och struktur i den nationella strategin och med skrivandet av slutbetänkandet blir allt mer intensivt framöver.

  20 februari 2015

  Under veckan har vi träffat Pia Schyberg och Emilie Liljefrost på Arbetsmiljöverket och tagit del av deras arbete, statistik och synpunkter inom området mäns våld mot kvinnor.

  Vi har även träffat Julie Jacobsson och Karin Solax Stridh på Försäkringskassan (FK). De berättade om FK:s arbete med att ta fram metodstöd och utbildning för personal i arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor.

  Vi har vidare medverkat på en av Stiftelsen Tryggare Sveriges seminarium under brottsofferveckan: Från Magnus Ladulås till Carin Götblad – om våld i nära relationer, med bland annat barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och professor Margareta Hydén, institutionen för socialt arbete vid Linköpings universitet, mfl.

  Vi har vidare deltagit på Brottsoffermyndigheten och sju andra organisationers konferens för att uppmärksamma den internationella Brottsofferdagen. I år var temat: Gränser och gråzoner – ungas utsatthet för våld. Unga utgör en stor grupp av dem som drabbas av våld. Men kunskapen om deras utsatthet är låg – särskilt när det gäller våld i nära relationer. Carolina Överlien, docent vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och Nasjonalt kunnskapssenter om vold och traumatisk stress i Norge, var en av talarna under dagen.

  Brottsoffermyndigheten har även tagit fram en ny webbplats – jagvillveta.se– där unga kan söka information om olika typer av brott, bland annat om våld i nära relationer.

  Arbetet med innehåll, övergripande målområden och delområden fortgår samt skrivandet av slutbetänkandet kommer framöver att intensifieras allt mer.

  13 februari 2015

  I veckan har vi arbetat vidare med underlaget till nationell strategi och slutbetänkandet. Vi har även tagit del av inkomna synpunkter från referensgruppsmötena med myndigheter och organisationer. Vi har dessutom haft ett möte med Per Sedigh, Berit Jernberg mfl. på SKL.

  30 januari 2015

  I veckan har vi haft referensgruppsmöte med myndigheter och organisationer och möte med utredningens experter och sakkunniga. Dessutom har vi fortsatt arbeta med innehåll, målområden och struktur i den nationella strategin och med slutbetänkandet.

  Sedan starten har utredningen inhämtat synpunkter, kunskaper och erfarenheter genom dialog med en mängd aktörer som arbetar inom området våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor på myndigheter och olika organisationer. Utredningen har strävat efter att alla relevanta aktörer på området ska vara delaktiga i det fortsatta arbetet med att ta fram en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor eftersom vi tror att delaktighet, samverkan och förankring är framgångsfaktorer.

  Syftet med referensgruppsmötet var att presentera ett förslag/utkast till en nationell strategi för både myndigheter och organisationer. Vi presenterade övergripande målområden och delområden för diskussion och synpunkter.

  Medverkande på mötet med myndigheter mfl. var  representanter från Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Länsstyrelsen Stockholms län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Åklagarmyndigheten

  Medverkande på mötet med organisationer mfl. var representanter från Brottsofferjouren, Huskurage, Kvinnors Nätverk, Män för jämställdhet, RFSL, RFSU, Rikskriscentrum Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime, Rädda Barnen, Sveriges Kvinnolobby, Tryggare Sverige och

  Ett nytt möte i referensgruppen kommer att genomföras den 17 mars 2015.

  22 januari

  Det är som vanligt mycket som pågår i utredningens arbete:

  Undersökning om kunskapsstöd

  Utredningen har bland annat till uppdrag att analysera och bedöma behovet av en samlad struktur för kunskapsutveckling, kunskapsöverföring och kunskapsstöd för aktörer på området inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen. Vi har anlitat Ramböll Management Consulting för att genomföra en oberoende undersökning i denna del av uppdraget.

  I uppdraget ingår att belysa funktioner som i dag har nationella uppgifter på området vid två myndigheter/verksamheter på området mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheterna uppdraget avser är Nationellt Centrum för Kvinnofrid vid Uppsala Universitet (NCK) och Länsstyrelsen Östergötlands kompetensteam för frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Avsikten med översynen är att säkerställa att kunskapsnivån fortsätter att höjas och att befintlig kunskap får ökat genomslag samt att arbetsmetoder fortsätter att utvecklas inom ramen för det framtida arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

  Referensgruppsmöten 27/1

  Utredningen strävar efter att alla relevanta aktörer på området ska vara delaktiga i det fortsatta arbetet med att ta fram en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor eftersom vi tror att delaktighet, samverkan och förankring är framgångsfaktorer. Nästa vecka den 27 januari kommer utredningen därför att hålla två referensgruppsmöten med myndigheter och organisationer. Syftet med dessa möten är att presentera ett förslag/utkast till en nationell strategi med övergripande målområden och delområden för diskussion och synpunkter. Ytterligare ett referensgruppsmöte kommer att genomföras den 17 mars 2015.

  Möte med experter och sakkunniga 29/1

  Utredningen kommer även under nästa vecka att genomföra ett möte med de av regeringen utsedda experterna och sakkunniga då vi arbetar vidare med det som framkommit vid referensgruppsmötena.

   21 januari 2015

  Utredaren har under veckan besökt Luleå och där haft möte med bland annat Länsstyrelsen Norrbotten och inbjudna personer från olika myndigheter som arbetar inom området mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer i regionen. Medverkade gjorde bland annat ansvariga chefer och politiker samt samordnare m.m. från kommuner, kommunförbund, landsting, Länsstyrelsen, polisen, socialtjänsten och åklagarmyndigheten. Utredningen fick även ta del av deras synpunkter på vad som fungerar bra respektive mindre bra, framtida behov och deras synpunkter på en nationell strategi.

  Marianne Karlsson, länssamordnare, berättade om det regionala samverkansarbetet – Samverkan Mot Våld. En myndighetssamverkan mellan länets alla 14 kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, socialtjänsten mfl.

  Samverkan mot våld har en särskild Webbportal www.våldmotnära.se Där finns information och kunskap om arbetet inom området. De har även bedrivit kampanjen ”Bryt tystnaden” och arbetat med att synliggöra området, engagera civilsamhället och samarbetat med olika organisationer m.m.

  Erika Nordvall Falk, projektledare för Kraftfält Norr berättade om en pågående samverkan mellan fyra kommuner (Jokkmokk, Pajala, Gällivare, Kiruna).

  Studiebesök gjordes även på Hälsocentralen i Hortlax där vi träffade Annika Norell, barnmorska, som berättade om deras strukturerade arbete med att ställa frågor om våld.

  Utredningen har vidare haft möte med Hanna Olsson, handledare m.m. och Jan Aronsson, socialpedagog/behandlare som delgav oss sina synpunkter på bland annat om att arbeta med området mäns våld mot kvinnor, hur man påverkas som professionell av att möta våldsutsatta kvinnor, barn och ungdomar och erfarenheter från arbete med våldsamma män.

  Vi har vidare träffat Annika Engström och Karin Sandell från NCK som berättade om deras pågående arbete med bland annat utbildning, information, forskning, kvinnofridslinjen m.m. De berättade om bland annat kommande rapport om kvinnofridslinjen som släpps under våren.

  Under hösten 2014 lanserades ett samlat kompetens- och metodstöd anpassat för kommuner och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstödet har utvecklats av NCK i samarbete med länsstyrelserna och finns under NCK:s kunskapsbank.

  Vi diskuterade även innehåll och struktur i en nationell strategi.

  16 januari 2015

  Vi har den senaste veckan haft möte med Tommy Eriksson och Hugo Wester, undervisningsråd på Skolverket för att diskutera deras arbete med jämställdhet, förebyggande arbete m.m. Vad är förskolan och skolans roll och ansvar när det gäller bland annat jämställdhet, främjande och förebyggande arbete och mot våld m.m. och hur kan skolan involveras i en nationell strategi? Skolan är en viktig aktör när det gäller att arbeta med förebyggande och främjande arbete och med normer och värderingar m.m. eftersom alla barn och unga går i skolan.

  I veckan har utredningen vidare haft möte med Michael Kramers och Ulrika Strid på Statskontoret. De berättade om Statskontorets arbete i stort men särskilt om deras pågående utvärdering av ANDT-strategin. Denna utvärdering ska vara klar under våren 2015 och är särskilt intressant för utredningen att få ta del av.

  Utredningen har även träffat Magnus Lindgren, generalsekreterare på Stiftelsen Tryggare Sverige, för att diskuteras deras arbete inom brottsofferområdet. Vi fick bland annat ta del av deras syn på arbetet inom området, vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

  Tryggare Sverige arrangerar i februari under Brottsofferveckan flera seminarier och panelsamtal.

  Under veckan hade vi även möte med Martin Pérmen och Linda Ejdeholm, Polisen. Vi fick dels information om den nya polismyndigheten och diskuterade bland annat statistik och uppföljning av polisens arbete, nationell strategi m.m. Från den 1 januari 2015 ändrades de tidigare 21 polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium till en sammanhållen myndighet. Den nya Polismyndigheten organiseras i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. De sju polisregionerna har helhetsansvar för polisverksamheten inom ett angivet geografiskt område. Ansvaret omfattar bland annat utredningsverksamhet, brottsförebyggande verksamhet och service.

  Utredningen har även medverkat på ett möte med NSK-region på Sveriges Kommuner och Lansting och där presentererat och diskuterat det pågående arbetet med en nationell strategi.

  Utredningen har även träffat Emma Lundkvist, Lisa Malmberg och Per Ringqvist på Amphi produktion som berättade om sitt arbete, filmer och projekt inom området jämställdhet, normkritiskt förändringsarbete och våld i nära relationer. Vi fick en presentation av deras arbete med bland annat Försäkringskassan, Fotboll för alla och tittade även på några av deras senaste filmer.

   9 januari 2015

  Utredningen har tillsammans med jämställdhetsminsiter Åsa Regnér träffade ordförande Jens Orback och personsal på Manscentrums mottagning i Stockholm. De berättade om sitt arbete med män i kris och våldsamma män och lämnade också sina tankar om framtida behov inom området.

   12 december

  Den senaste veckan har vi medverkat på Länsstyrelsen Östergötlands myndighetsnätverk för arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck och presenterat och diskuterat nationell strategi. På myndighetsnätverket fanns representanter från bland annat Barnombudsmannen, Brottsoffermyndigheten, Kriminalvården, länsstyrelserna, Migrationsverket, NCK, Rikspolisstyrelsen.

  Vi presenterade även vårt arbete med nationell strategi på SKR:s årsmöte. SKR har vid årsmötet bytt namn till Unizon.

  I veckan träffade vi även Marit Birk, Jenny Nybom och Christina Eriksson från Socialstyrelsen som berättade om pågående arbete och uppdrag på Socialstyrelsen inom området, som bland annat Freda, partnerkontakt, kompetensstöd, uppföljning. Socialstyrelsen i samverkan med länsstyrelserna har även genomfört flera konferenser runt om i landet där allmänna råd och föreskrifter om våld i nära relationer för socialtjänst och hälso- och sjukvården (SOSFS 2014:4) presenterades. SOSFS 2014:4 gäller från den 1 oktober 2014.

  Vi har även haft möten med pågående utredningar på Regeringskansliet som Jämställdhetsutredningen(U2014:6) och utredningen om översyn om tvångsvård av barn (S2012:7).

  Skrivarbetet med betänkande, nationell strategi och planering för olika uppdrag och möten för nästa år fortgår enligt plan.

  2 december

  Utredaren har under den senaste tiden presenterat uppdraget och diskuterat en nationell strategi med olika företrädare för verksamheter i Norrköpings kommun.

  Vi har även medverkat på och diskuterat den nationella strategin på länsstyrelsernas nationella nätverk mäns våld mot kvinnor.

  Vi deltog vidare på UN Womens seminarium i Riksdagen där bland annat justitieminister Morgan Johansson och jämställdhetsminstern Åsa Régner medverkade.

  Utredningen medverkade även på Västra Götalandsregionens kompetenscentrum mot våld i nära relationer, VKV, 5 årsjubileum och konferens.

  Årets sista möte med experter och sakkunniga har genomförts och planeringen har setts över och reviderats för resten av arbetet under utredningstiden. Formerna för hur en nationell strategi skulle kunna se ut börjar allt mer ta form.

  21 november

  Senaste veckan medverkade vi på konferensen Hållbara investeringar – förebygg unga mäns våld. Juno Blom höll invigningstal. Vi vick ta del av intressanta föreläsningar av bland annat Jeni Klugman, chef för jämställdhet och utveckling på Världsbaneken, Tommy Andersson, NCK:s om undersökningen Våld och hälsa, Ingvar Nilsson, nationalekonom, om kostnader för mäns våld, Vidare dag två så föreläste bland annat Juliana Carlson, Fil. dr. och forskare, University of Kansas, USA. Carlson är del av det internationella projektet Mobilizing Men for Violence Prevention som drivs mellan tre universitet i USA. Alan Heisterkamp, Center for Violence Prevention, University of Northern Iowa, USA. Om våldspreventivt arbete i en kommun Sioux City.

  Under de två dagar som konferensen pågick så genomfördes även flera bra seminarier inom området.

  Under konferensen gjordes även en förhandslansering av mucf, MfJ och SKR:s handbok i att bygga upp ett systematiskt våldsförebyggande arbete med ett genusperspektiv: Inget att vänta på.

  Konferensen spelades in och kan ses på SVTplay.

  För övrigt fortsätter vårt arbete med att skriva delar till slutbetänkandet och forma en nationell strategi.

  11 november

  Arbetet i utredningen fortgår med dels fortsatta möten och skrivarbeten inför framtagandet av en nationell strategi.

  Den senaste veckan har vi haft olika möten och workshops med personer som arbetar praktiskt som samordnare, enhetschefer m.m. inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i olika kommuner. Medverkade gjorde bland annat representanter från Botkyrka, Gävle, Kalmar, Kiruna, Västerås, Stockholm(Södermalm) och Södertälje. Vi fick information om deras uppdrag och arbete samt diskuterade områden som bör ingå i en nationell strategi m.m.

  Vi har medverkat på SKL:s kvinnofridsnätverk för kommuner och landsting. På deras konferens presenterade vi arbetet hitintills, delbetänkandet samt arbetet framåt. Vi tog del av flera olika intressanta föredrag från till exempel Jenny Nybom och Christina Ericsson om Socialstyrelsens arbete med partnerskap, uppföljning m.m., forskning om våldsutövare av Lucas Gottzén, Linköpings Universitet, Bertel Ferm och Christer Arvidsson, Göteborg SDN Västra Hisingens, arbete med våldsutövare m.m.

  Vi har även haft möte med och diskuterat delbetänkandet och övergripande områden och innehåll i en nationell strategi med Berit Jernberg, SKL.

  Utredaren har även träfat Karin Austen och Maria Billinger från Mucf och tagit del av deras uppdrag och erfarenheter av våldspreventivt arbete med unga män.

  Nästa vecka medverkar vi på en nationell konferens i Stockholm om att förebygga mäns våld som arrangeras av bland annat Mucf, Män för jämställdhet, SKR och SKL.

  29 oktober

  Under den senaste tiden har vi i utredningen träffat Elisabeth Aldenberg, kansliråd på Socialdepartemetet, samt flera medarbetare som har arbetat med ANDT-strategin på nationell nivå. Vi har fått en gedigen beskrivning av deras erfarenheter och framgångsfaktorer i arbetet med strategin. Det var värdefulla och viktiga kunskaper för vårt arbete med att ta fram en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor.

  Vi har vidare träffat Anita Kruse chef på Västra Götalands kompetenscentrum(VKV) samt flera medarbetare där för att ta del av deras arbete inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. De berättade bland annat om deras informationsmaterial, kampanjer, utbildningar samt projekt och forskning med att fråga om våldsutsatthet inom hälso- och sjukvården och tandvården m.m.

  Vi har dessutom haft möte och diskuterat situationen inom området mäns våld mot kvinnor och nationell strategi med olika verksamheter och praktiker i Västra Götalands län. Medverkade gjorde flera representanter från Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt företrädare från olika kommuner och ideella verksamheter i länet. Medverkande kommuner var bland annat Borås, Göteborg, Sotenäs, Tjörn mfl. samt kvinno- och tjejjourer i Skövde och Göteborg.

  Vi har vidare medverkat på en konferens med polis och åklagare om samverkan m.m. inför ny lagstiftning om tvångsäktenskap och där informerat om uppdraget, delbetänkandet och diskuterat arbetet med nationell strategi.

  Utredaren har även träffat Emma och Julia som bildat föreningen Tillsammans som på olika sätt arbetar med att förebygga, föreläsa och stödja personer som utsatts för sexuellt våld.

  Vi har avslutningsvis även medverkat på Kvinnors nätverks 20 årsjubileum och Linna mottagningens 10-årsjubileum.

  23 oktober

  Debattartikel av Juno Blom som publicerades 23 oktober 2014
  Så ska mäns våld mot kvinnor bekämpas

  17 oktober

  Idag överlämnade vi vårt delbetänkande
  Ett jämställt samhälle fritt från våld, Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014 (SOU 2014:71) till Utbildningsdepartementet.

  Särskild utredare Juno Blom och Jämställdhetsminister Åsa Regnér

  10 oktober

  Under den senaste tiden har vi medverkat på länsstyrelsernas nätverk (om hedersrelaterat våld och förtryck) och informerat om arbetet i utredningen samt diskuterat vad de anser bör ingå i en nationell strategi m.m.. I nätverket finns representanter från alla länsstyrelser. Utredaren har även medverkat på ett möte med nätverket Kompotten och informerat om arbetet i utredningen samt diskuterat innehållet i nationell strategi. Kompotten är en kommunsamverkan när det gäller boende för våldsutsatta kvinnor m.m.. I Kompotten medverkar cirka 40 olika kommuner i främst mellersta Sverige.

  Delbetänkandet är nu färdigskrivet och lämnat till tryckeriet. Vi kommer nästa vecka att överlämna delbetänkandet till barn- äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér. Överlämnandet är framflyttat och kommer att ske fredagen den 17 oktober. Delbetänkandet (SOU 2014:71) kommer att publiceras och finnas tillgängligt från klockan 13 00 samma dag.

  25 september

  Den senaste veckan medverkade vi på Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid. Det är ett nätverk för nationell samverkan bestående av 15 olika myndigheter och organisationer. På mötet nedverkade representanter från bland annat Barnombusmannen (BO), Brottsförebyggande rådet (Brå) Brottsoffermyndigheten (Brom), Domstolsverket (DV), Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Migrationsverket (Miv), länsstyrelserna, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). På mötet presenterades vårt uppdrag och vårt arbete framöver. Vi diskuterade även vilka områden som bör ingå i en nationell strategi m.m.

  För övrigt så fortsätter arbetet med analys, bedömning och skrivandet av delbetänkandet.

  12 september

  Arbetet i utredningen fokuseras just nu i huvudsak på att skriva delbetänkandet. Delbetänkandet lämnas den 15 oktober. En stor del av delbetänkandet ägnas åt resultatet av utvärderingen av regeringens insatser inom området under den senaste mandatperioden.

  Under den senaste veckan har vi även haft vårt andra möte med experter och sakkunniga. Vi har även genomfört möte samt planerar för möten med olika aktörer inom området för att gemensamt arbeta med att ta fram en nationell strategi. Ett första möte har skett med SKR och ROKS om deras syn på en nationell strategi och dess innehåll. Utredningen har även träffat Hanna Harnesk, leg. psykolog inom Kriminalvården (KV). Hon berättade bland annat om KV:s brottsofferarbete arbete, arbete med förövare av sexualbrott, riskbedömningar och samverkan.

  26 augusti

  Pressmeddelande om att regeringen utsett en ny särskild utredare, Juno Blom.

  22 augusti

  Utredningen kommer nu att gå in i nästa fas i arbetet med att ta fram en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Från och med september och under resten av året kommer olika myndigheter, organisationer, forskare, särskilda experter, personal som arbetar inom området med flera att bjudas in på möten och workshops för att aktivt medverka i vårt arbete med att ta fram en nationell strategi. Vi kommer även att medverka på möten med flera olika etablerade nätverk, som till exempel NCK: s myndighetsnätverk där 15 myndigheter finns representerade.
  Ett viktigt underlag i vårt arbete är bland annat betänkandet Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (SOU 2014:49). Betänkandet är ute på remiss till och med den 31 oktober. Brå: s utvärdering av regeringens insatser inom området under den senaste mandatperioden är ett annat viktigt underlag. Resultatet av utvärderingen presenteras i samband med att vi lämnar vårt delbetänkande den 15 oktober. Dessutom är de erfarenheter och synpunkter vi fått med oss från alla möten med bland annat myndigheter och organisationer av stor vikt i det kommande arbetet.

  7 augusti

  Särskilde utredaren Pia Enochsson har gått i pension den 31 juli 2014. Vi tackar för hennes arbete med utredningen.

  Regeringen har förordnat Juno Blom som ny särskild utredare. Hon började arbeta i utredning den 1 augusti. Juno Blom är utvecklingsledare på Länsstyrelsen Östergötland. Hon arbetar för närvarande med olika regeringsuppdrag mot hedersrelaterat våld och förtryck och mot könsstympning av kvinnor. Juno Blom har lång erfarenhet av arbete mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Hon har bland annat även medverkat som expert i utredningen om Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012-35).

  Som sekreterare i utredningen har även Jenny Norén förordnats. Hon börjar arbeta i utredningen den 11 augusti. Jenny Norén har tidigare under drygt tio år arbetat med frågor som rör mäns våld mot kvinnor, kvinnofrid och jämställdhet. Senast arbetade hon som handläggare och särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Innan dess har hon arbetat som departementssekreterare på Regeringskansliets jämställdhetsenhet och som informatör hos Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR).

  25 juli

  Regeringen har beslutat att skjuta fram datumet för redovisning av delbetänkandet för utredningen om nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

  Nytt datum för delbetänkandet är den 15 oktober 2014.

  10 juli

  Förra veckan tillbringade vi i Visby och Almedalen. Det var en hektisk och givande vecka med bland annat medverkan i flera panelsamtal, seminarier och intressanta möten med många personer som arbetar inom området på olika nivåer(politiker, chefer, anställda i olika myndigheter, forskare, ideellt arbetande, mfl.). Vi besökte även flera av myndigheternas och organisationernas tält, lokaler, montrar och utställningar. Vi har också tagit del av de olika partiernas förslag och arbete inom området.

  Bland annat medverkade vi på följande seminarier:

  Hur ska kvinnojouren kunna ta emot fler våldsutsatta kvinnor? som arrangerades av Alla kvinnors hus. Jämställdhet – ett verktyg mot våld? som arrangerades av Jämställt.nu som drivs av bland annat länsstyrelserna och SKL. Pengarna eller livet? Kvinno- och tjejjourerna finansiering och självständighet som arrangerades av ROKS. SKR: s seminarium Kvinnofrid=Välfärd? Vem vill ta ansvar för våldsutsatta? Länsstyrelsen Östergötlands seminarier om hedersrelaterat våld och förtryck och om ny lagstiftning mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

  Dessutom tog vi del av flera andra seminarier som bland annat:

  Nationella samordnaren mot våld i nära relationer Carin Götblads presentation av sitt uppdrag, förslag och betänkande Våld i nära relationer – En folkhälsofråga. Tryggare Sveriges seminarium När samhället havererar – om (o)förmågan att förhindra dödligt våld i nära relationer. NCK: s seminarium Vad gör våld mot den psykiska hälsan. Bröllopp för barn – kan det stoppas med lagar? som arrangerades av UNICEF Sverige och Tostan Sverige. ROKS seminarium Mäns våld mot kvinnor: Kvinnohatet och patriarkala härskartekniker i länder med hög jämställdhet. Rädda barnens, Allmänna arvsfondens, Länsstyrelsen Östergötlands och Folkteatern i Gävleborgs teater Kärleken är fri. Brå: s seminarium Hur utbrett är brott i nära relationer och vad kan vi göra åt det? Dessutom hann vi lyssna på flera seminarier på Barnrättstorget om utsatta barn arrangerat av bland annat Barnombudsmannen mfl.

  27 juni

  Idag lämnade den nationella samordnaren mot våld i nära relationer Carin Götblad sitt betänkande till regeringen. I uppdraget har bland annat ingått att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer.

  I betänkandet finns samordnarens iakttagelser, slutsatser och förslag redovisade. Flera intressanta och viktiga förslag har lyfts fram i utredningen. Bland annat föreslås att arbetet med våldsutsatta kvinnor ska underlättas, fokus ska riktas mot våldsutövare, insatser för barn som lever i våld ska förbättras, bättre nationell struktur ska införas och visa lagändringar. Se nedan länk för betänkandet och förslagen i sin helhet (SOU 2014:49):

  Betänkandet är ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbete med att ta fram en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

  Betänkandet kommer också att skickas ut på remiss till olika myndigheter och organisationer.

  Vi har i denna utredning haft ett första möte med experter och sakkunniga, där vi gått igenom vårt arbete hitintills samt börjat planeringen inför vårt fortsatta arbete. Vi har förmånen att ha flera kompetenta experter och sakkunniga i utredningsarbetet och det kommer att bli ett spännande arbete under det närmaste året. Tillsammans med andra personer inom myndigheter, organisationer, forskare m.m. är vi övertygade om att vi ska kunna ta fram en nationell strategi som ska leda till ett än bättre, effektivare och mer samordnat arbete inom området.

  Vi har haft möte och samverkat med utredarna Petra Mårselius och Lenita Freidenvall, Regeringskansliet. De arbetar med utredningen Uppföljning av utveckling mot jämställdhet samt jämställdhetspolitikens genomförande och effektivitet (Dir 2014:55). Utredningen ska bland annat följa upp och bedöma effektivitet och måluppfyllelse i jämställdhetspolitiken. Ett av målen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Uppdraget ska redovisas den 15 augusti 2015.

  Vi har även haft möte och genomgång av den pågående utvärdringen av regeringens insatser inom området senaste mandatperioden med Annika Eriksson, Brottsförebyggande rådet, Brå. Resultatet kommer att presenteras i vårt delbetänkande.

  Utvärdering är den första delen i vårt arbete. Den tillsamman med alla våra möten med personer från olika myndigheter och organisationer är en viktig grund för det fortsatta arbetet med nationell strategi. Till det fortsatta arbetet kommer vi också att bjuda in personer från olika myndigheter, organisationer mfl. för att medverka i arbetet.

  Möten som vi haft den senaste veckan har varit med bland annat Försäkringskassan (FK), Ylva Bernrup samt två projektledare. De berättade om sitt arbete inom området jämställdhet och mäns våld mot kvinnor. Jämställdhet inom FK:s kärnverksamhet omfattar fem delprojekt varav ett har rubriken Mäns våld mot kvinnor. En förstudie genomförs där metodstöd utvecklas i syfte att kunna fråga fler kvinnor om de varit utsatta för våld och om detta är den bakomliggande orsaken till deras behov av stöd från FK.

  Socialstyrelsen uppskattar att ca 11 000 kvinnor sjukskrivs varje år p g a att de utsattas för våld av en man.

  Vi har även träffat Peter Svensson som bland annat varit med och startat Huskurage, ett spännande försök att arbeta förebyggande mot våld i bostadsområden.

  Nästa vecka kommer vi att befinna hos i Almedalen, Gotland. Vi kommer medverka på flera seminarier och panelsamtal samt genomföra flera möten under vistelsen där.

  27 juni

  3 juni

  Det är fullt möjligt att nå framgång med att förebygga mäns våld mot kvinnor. Men det kräver en ökad medvetenhet om vilka bakomliggande faktorer som leder till att vissa män blir våldsutövare. Och en nationell mobilisering på alla fronter för att nå resultat, skriver regeringens utredare Pia Enochsson.

  16 juni

  Förra veckan medverkade vi på den stora jämställdhetskonferensen Nordiskt Forum i Malmö – New Action on Women’s rights. Det var den största konferensen någonsin med det temat i Sverige. Flera seminarier på konferensen handlade om mäns våld mot kvinnor. Totalt besökte 20 000 personer Malmö Arena och mässan. Medverkande gjorde bland jämställdhetsministern Maria Arnholm och flera andra ministar, Regeringskansliet, Nationella samordnaren mot våld i nära relationer, forskare och experter från hela världen, många olika organisationer och aktivister samt myndigheter.

  Vi medverkade i flera seminarier och panelsamtal som arrangerades av bland annat Kvinnolobbyn, Europaparlamentet och Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund. Vi besökte också mässområdet och tog del av alla de utställningsmontrarna som fanns där och samtalade med många olika aktörer inom området. Sammantaget var det en mycket innehållsrik och givande konferens.

  Utredaren har under veckan även träffat bland annat Johanna Helles, Katarina Edlund och flera medarbetare på Länsstyrelsen Stockholm. De redogjorde för sina uppdrag och delade med sig av sina erfarenheter inom området i länet och av länsstyrelsernas arbete och samverkan nationellt.

  Utredaren har även träffat Margot Olsson, kvinnofridssamordnare Malmö stad, som har lång erfarenhet av arbetet inom området. Hon berättade som sitt arbete i Malmö med bland annat förebyggande arbete, handlingsplaner och samverkan i projekt Karin.

  Sollentuna kvinnojour har även fått besök av utredaren. Rita Grunbaum som är anställd föreståndare för kvinnojouren tog emot tillsammans med tre jourkvinnor. Av dem fick utredaren höra mer om hur verksamheten med rådgivning och skyddat boende bedrivs samt deras tankar om vad som fungerar bra och vilka brister som finns.

  Nästa vecka, fredagen den 27 juni, kommer den nationella samordnaren mot våld i nära relationer Carin Götblad att lämna sitt betänkande till Regeringen. Det kommer bli intressant att ta del av de förslag som lämnas och hennes slutsatser.

  3 juni

  Utvärderingen av insatser inom området den senaste mandatperioden samt de möten vi genomfört har gjort att vi kunnat ta del av alla de olika insatser som genomförts av myndigheter och organisationer. Det är mycket material som producerats. Vi har läst rapporter, utbildningsmaterial, forskning med mera som gjorts under perioden. Det är viktiga kunskaper för oss att ha med sig i det framtida arbetet med att ta fram en nationell strategi.

  I veckan har utredaren träffat jurist Johan Sörensson på Statskontoret. Statkontoret har bland annat uppdraget att följa upp och utvärdera Socialstyrelsens arbete avseende vissa dödsfall under tiden 2008 – 2014. Uppdraget ska slutredovisas den 1 oktober 2014, en delrapport lämnades 1 november 2012.

  Nästa vecka medverkar vi på Nordiskt Forum i Malmö. Det blir mycket intressant. Där kommer vi bland annat att delta i panelsamtal, träffa och samtala med olika organisationer och myndigheter, besöka utställningar m.m.

  Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights – arrangeras av olika organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Den genomförs den 12-15 juni 2014 på Malmö Arena och Malmömässan. Nordiskt Forum kommer besökas av över tiotusen personer för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik. Konferensens program och diskussioner grundar sig i FN:s Kvinnokonvention, Pekingdeklarationen och Handlingsplanen från Peking. Ett av konferensens tolv teman är- Våld mot kvinnor och flickor. Under konferensen möts kvinnorörelsens representanter, politiker, tjänstemän, forskare, aktivister, representanter från civilsamhället, näringsliv, myndigheter, allmänhet och andra aktörer för att diskutera de jämställdhetspolitiska utmaningarna och formulera konkreta krav och strategier för att uppnå ett jämställt samhälle.

  23 maj

  Under den senaste veckan har vi bland annat medverkat på ett möte med läkaren Henrik Lysell och tagit del av hans forskning om män som dödat kvinnor de har barn med.

  Vi har även medverkat på Sveriges kommuner och landstings (SKL) kvinnofridsnätverk med representanter från både kommuner och landsting. Där presenterade vi vårt uppdrag och tog del av flera andra presentationer om intressant arbete som pågår inom olika kommuner och landsting, bland annat om att ställa frågor om våldsutsatthet, informationskampanjer och arbete riktat till män.

  Vi har fortsatt träffa olika myndigheter och har denna vecka bland annat haft möte Karen Austin, Myndigheten för ungdoms – och civilsamhällesfrågor (mucf), tidigare Ungdomsstyrelsen. Hon berättade om deras olika uppdrag, tidigare mot hedersrelaterat våld och förtryck och nu framförallt förebyggande arbete om unga, maskulinitet och våld.

  Vidare träffade utredaren Frida Vidmalm på Riksrevisonen som informerade om den förstudie som nu görs på området insatser för jämställdhet, där insatser mot våld är det dominerande delen. Riksrevisionens syfte är att granska medelstilldelningen och de effekter dessa lett till. Resultatet presenteras under hösten 2014.

  I veckan har vi även tagit del av den Nationella samordnaren mot våld i nära relationer Carin Götblads arbete och förslag. Arbetet i utredningen är i slutfasen och de slutgiltiga förslagen kommer att presenteras till regeringen i slutet på juni 2014.

  15 maj

  Under senaste veckan har Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund(SKR), Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (Mucf), Män för jämställdhet (Mfj)arvfondsprojekt, Frihet från våld (FFV ) ordnat 5 utbildningsdagar i Stockholm – 5 days of violence prevention – om våldsprevention, unga och maskulinitet med några av världens främsta experter.

  Vi blev i utredningen särskilt inbjudna till att medverka på ett särskilt expertmöte under en dag med 15 av världens främsta experter på området.

  Det var ett mycket inspirerande och givande möte. Sverige har i många avseenden, i ett internationellt perspektiv, kommit långt i arbetet med jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor. Särskilt när det gäller lagstiftning, myndigheters ansvar, stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor m.m. Det finns dock fortsatta behov av förbättringar och utveckling. Inom våldspreventionsområdet har Sverige även mycket att lära av arbetet i andra länder.

  Medverkade på mötet gjorde bland annat:

  Gary Barker, PhD, International Director and founder of Promundo, Brasilien, Rio de Janeiro, Brazil

  Liz Kelly, PhD, Professor of Sexualised Violence at London Metropolitan University and Director of the Child and Woman

  Abuse Studies Unit (CWASU), London, England

  Dean Peacock, Founding Director, Sonke Gender Justice Network, Cape Town Area, South Africa

  James Lang, Programme Coordinator of Partners for Prevention, UNDP, UNFPA, UN Women & UNV, Asia-Pacific regional joint programme for gender-based violence prevention, Bangkok, Thailand

  Sharyn J. Potter, Ph.D., MPH, is an associate professor in the Department of Sociology and Co-Director of Prevention Innovations at University of New Hampshire, USA

  Linda Coates, PhD, Associate Professor of Psychology at Okanagan College, Vancouver, Canada

  Allan Wade, PhD, senior faculty with the Master of Counselling Program, City University of Seattle and Adjunct
  Associate Professor of Social Work at the University of
  Victoria, Vancouver Island, Canada

  Jeffrey O’Brien, Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) National; a program of Northeastern University’s Center for the Study of Sport in Society (CSSS) and the National Consortium for Academics and Sports (NCAS).

  Alan Heisterkamp, Ed.D., Director of the Mentors in Violence Prevention (MVP) Leadership Institute, Center for Violence Prevention, University of Northern Iowa

  Pierrette Pape, Policy Officer and Project Coordinator Violence against Women, The European Women’s Lobby (EWL), Brussels, Belgium

  Graham Goulden, Chief Inspector, Violence Reduction Unit, Edinburgh, Scotland

  John Doyle, Coordinator of Domestic Violence Intervention Programme (MEND), Men Ending Domestic Abuse, The Men’s Development Network Ltd. Dublin, Ireland

  Dr. Zulema Altamirano Argudo, Seconded National Expert – Gender-based violence, European Institute for Gender Equality, Vilnius, Lithuania

  Christian Veske, Networking and Communications | Men and Gender Equality, European Institute for Gender Equality, Vilnius, Lithuania

  Dr Dinesh Sethi, Regional Adviser on Violence and Injury Prevention at WHO’s Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark

  7 maj 2014

  Utredaren har haft fortsatta möten och har bland annat träffat Martin Permén på Rikspolisstyrelsen, RPS. Han berättade om polisens arbete och uppdrag inom området. Vidare har utredaren haft ett möte med Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet, som är ett nationellt kompetenscentrum som bland annat arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Där träffade utredaren Gun Heimer, professor och chef på NCK, samt flera medarbetare. Utredaren har tagit del av information om deras uppdrag och arbeten, bland annat den senaste undersökningen – Våld och Hälsa (NCK rapport 2014:1).

  Regeringen har även förordnat nedanstående personer att ingå i Utredningen om nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (U 2014:03).

  Sakkunniga

  Josefin Emanuel-Brattberg, departementssekreterare Utbildningsdepartementet

  Karin Nilsson Kelly, departementssekreterare, Socialdepartemenet

  Christian Olsson, departementssekreterare Justitiedepartementet

  Experter

  Maria Eriksson, professor

  Lucas Gottzén, universitetslektor

  Josefin Grände, författare/konsult

  Peter Söderström, sociolog

  Flera forskare och experter mfl. från olika myndigheter och organisationer kommer på olika sätt att ingå i utredningens arbete framöver då arbetet med att ta fram en nationell strategi påbörjas.

  25 april 2014

  En viktig del av uppdraget inledningsvis, förutom att utvärdera de insatser som genomförts inom området under den senaste mandatperioden, är att träffa många av de olika aktörer som arbetar med mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Det har under senaste åren genomförts och pågår ett omfattande arbete med insatser från olika myndigheter och ideella organisationer. Dessa möten är viktiga för oss för att dels informera om uppdraget i direktiven och vårt arbete samt för att få ta del av det arbete som genomförts av olika myndigheter och organisationer samt deras syn på det som fungerar bra respektive mindre bra.

  Socialstyrelsen är en viktig myndighet som har haft och har många uppdraget inom området. Där träffade vi Kerstin Nordstrand, Carina Hällberg och Pär Alexandersson. De berättade om deras erfarenheter av arbetet med de olika uppdragen inom området.

  Vi har under senaste veckan haft flera möten med företrädare för olika ideella organisationer som har lång erfarenhet av arbete med mäns våld mot kvinnor med mera. Vi har träffat Olga Persson, förbundssekreterare på Sveriges kvinno- och tjejjourers riksorganisation, SKR, och Angela Beausang ordförande och Karin Svensson vice ordförande, Riksorganisationen för Sveriges kvinno- och tjejjourer, ROKS. Vidare har vi under veckan haft möte med Brottsofferjouren, BOJ, Eva Larsson Generalsekreterare och Helen Carlsson, ansvarig för kvinnofridsfrågor samt med Kristina Ljungros ordförande och Andreas Berglöf sexualpolitisk sakkunnig, på Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. Mötena har varit mycket intressanta och givande för oss.

  Brottsförebyggande rådet, Brå har påbörjat utvärderingen och har under den senaste veckan skickat ut information till de olika berörda myndigheterna med begäran om att ta del av rapporter m.m.

  14 April

  Den första delen av uppdraget handlar om att utvärdera de insatser som gjorts under innevarande mandatperiod (2010-2014).
  Vi har därför haft ett möte med Annika Eriksson, enhetschef, Brottsförebyggande rådet, Brå för att diskutera utvärderingen. Brå kommer att genomföra denna del av uppdraget.
  Det uppdraget påbörjas omgående och beräknas vara klart under juni 2014.
  Brå har även tidigare genomfört en utvärdering av regeringens handlingsplan (2007) för att bekämpa mäns våld mot kvinnor m.m. (Brå: s rapport 2010:18).
  Under veckan har vi vidare bland annat medverkat och föreläst på UN Women – nationell kommitté Sveriges årsmöte och på länsstyrelsernas utbildningsdag för deras nätverk för arbetet mot våld i nära relation.
  Under de kommande veckorna fortsätter vi träffa olika myndigheter och organisationer inom området.

  3 April

  Nu är vi igång med utredningsuppdraget som har det formella namnet U 2014:3, Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Vi som arbetar med uppdraget från start är Pia Enochsson, särskild utredare och Mikael Thörn, huvudsekreterare. Till utredningen kommer att knytas dels sakkunniga och experter som utses av regeringen dels referensgrupper av intressenter till exempel myndigheter och intresseorganisationer som utredningen själv kommer att fatta beslut om.

  På denna sida kommer alla intresserade att kunna följa utredningens arbete fram till maj månad 2015 då ett slutbetänkande ska lämnas till regeringen. Vi har ambitionen att vara mycket transparenta med vårt arbete och kommer att informera ofta. Gå därför in på denna sida och följ oss om du vill veta vad vi gör och hur vårt arbete läggs upp. En viktig förutsättning för att vårt arbete med nationella strategier ska lyckas väl är att vi kan samråda med myndigheter, organisationer och andra relevanta aktörer och med den nationella samordnaren mot våld i nära relationer. Vi kommer därför kontinuerligt att inhämta synpunkter under arbetets gång och räknar med att på det sättet kunna ta del av kunskaper och erfarenheter som genererats under denna mandatperiod.

  Initialt (under våren) kommer vi i utredningen att utvärdera de insatser som genomförts i arbetet med mäns våld mot kvinnor. Framförallt kommer vi att bedöma om regeringens stöd lett till ökad kunskap och om nya metoder införlivats i myndigheternas ordinarie verksamhet. Syftet är att se om berörda myndigheter bedriver ett effektivt, hållbart och långsiktigt arbete till följd av regeringens uppdrag.

  Med utvärderingarna som underlag fortsätter arbetet under hösten med strategiarbete. Strategin ska innehålla uppföljningsbara mål som på kort och lång sikt på ett övergripande plan beskriver hur det övergripande målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. I direktivet framgår att vi framförallt i denna del av arbetet ska inhämta synpunkter från berörda myndigheter, organisationer och andra relevanta aktörer samt samråda med den nationella samordnaren mot våld i nära relationer.

  Slutligen ska utredningen även analysera och bedöma behovet av att inom befintlig myndighetsstruktur samla och sprida kunskap och erfarenheter av arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt utvärdera insatser och ge konsultativt stöd till myndigheter och andra relevanta aktörer på området. Uppdraget ska slutredovisas den 29 maj 2015.

  En del ställer sig säkert frågan om det behövs ännu en utredning om mäns våld mot kvinnor. Har inte denna fråga utretts tillräckligt? Under föregående och innevarande mandatperiod har betydande resurser fördelats till olika åtgärder för att nå de jämställdhetspolitiska delmålen där delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra haft högsta prioritet. Under föregående mandatperiod genomförde regeringen två handlingsplaner inom området mäns våld mot kvinnor (dels en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer och dels en handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja). Handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer utvärderades av Brottsförebyggande rådet, Brå som konstaterade att den inneburit att berörda myndigheter lagt stor vikt vid mäns våld mot kvinnor samt att de flesta berörda professioner har fått en ökad medvetenhet och en förhöjd kunskapsnivå. Arbetet bidrog även till en bättre struktur för arbetet både inom och mellan myndigheter samt till att utveckla bra arbetsmetoder för de som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor och barn. Den stora framtida utmaningen var enligt Brå att säkerställa att kunskapen, arbetssätten och verksamheterna överlever och utvecklas. Brå: s slutsatser har varit utgångspunkten för de nya insatser som beslutats av regeringen under perioden 2011- 2014. Åtgärderna i handlingsplanen har följts upp under innevarande mandatperiod med nya åtgärder i syfte att ny kunskap, nya arbetsmetoder och förhållningssätt ska integreras i myndigheternas ordinarie verksamhet. Nu finns det behov av att långsiktigt och med uppföljningsbara mål arbeta för att dels säkra de framsteg som gjorts dels identifiera områden som fortfarande är eftersatta. Det är bakgrunden till att en nationell strategi nu tas fram som för att nå målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

  Regeringen uppdrog 2012 åt en nationell samordnare mot våld i nära relationer att åstadkomma en kraftsamling mot våld i nära relationer, bl.a. genom att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer (dir. 2012:38, Ju 2012:05). Den nationella samordnaren spelar en central roll när det gäller att se över hur det konkreta och förebyggande arbetet bäst kan samordnas och utvecklas. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2014. En nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra ska ses som ett nästa led i arbetet med nolltolerans vad gäller mäns våld mot kvinnor. Syftet är att tillsammans med de erfarenheter och resultat som den nationella samordnaren mot våld i nära relationer redovisar öka effektiveten, kvaliteten och långsiktigheten i insatserna på området.

  Utredningen om en nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra omfattar alla former av våld mot kvinnor (”våld som drabbar kvinnor i nära relationer och våld som utövas mot kvinnor av bekanta eller helt okända män”) medan samordnarens uppdrag endast omfattar våld i nära relationer. Samordnarens uppdrag siktar i första hand in sig på behovet av att stärka samordningen mellan olika aktörer och myndigheter som kommer i kontakt med våldsutsatta medan utredningen om en nationell strategi om att nå målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra främst syftar till att utveckla mål på både lång och kort sikt samt lämna förslag till hur dessa ska följas upp.

  Dessutom ska utredningen utvärdera om de insatser som under mandatperioden har genomförts av regeringen har lett till att ny kunskap och nya metoder och förhållningssätt införlivats i myndigheters ordinarie verksamhet. Utredningen ska också analysera och bedöma det behov som finns av att inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen samla kunskap och kompetens, utvärdera insatser, genomföra utbildningar, ge stöd för att säkerställa att kunskapsnivån fortsätter att höjas, att befintlig kunskap får ökat genomslag samt att arbetsmetoder fortsätter att utvecklas inom ramen för arbetet med våld mot kvinnor. I detta ingår för utredningen att belysa de funktioner som i dag har nationella uppgifter på området.

  Så här långt i utredningsarbetet har vi påbörjat arbetet med planering och budget, ramat in uppdraget och identifierat begränsningarna av detsamma. Vi har börjat kartlägga alla genomförda och pågående insatser, tillgängliga utvärderingar och har även börjat ta en del externa kontakter. Vi inväntar regeringens beslut om sakkunniga och experter och kommer så snart beslutet fattats att kalla dessa till möten. Möten har hållits med Berit Jernberg på SKL, den nationella samordnaren mot våld i nära relationer Carin Götblad. Denna vecka träffar vi Gertrud Åström, Sveriges kvinnolobby.