Kansli

Kansli

Regeringen har utsett Juno Blom att vara ny särskild utredare efter det att Pia Enochsson gått i pension.
Juno Blom arbetar som utvecklingsledare på enheten för social hållbarhet på Länsstyrelsen Östergötland. Hon arbetar för närvarande med olika regeringsuppdrag mot hedersrelaterat våld och förtryck och mot könsstympning av kvinnor. Juno Blom har lång erfarenhet av arbete med våldsutsatta kvinnor och barn, hedersrelaterat våld och förtryck och som expert och föreläsare.
Juno Blom tillträdde den 1 augusti. Uppdraget pågår till och med den 29 maj 2015.

010-223 52 78
juno.blom@lansstyrelsen.se

Mikael Thörn har tidigare arbetat med våldsutsatta kvinnor och barn och har en gedigen bakgrund som expert och föreläsare inom området våld mot kvinnor. Han kommer närmast från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, där han senast varit projektledare för nationell tillsyn av kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Mikael har också medverkat i Socialstyrelsens arbete med att ta fram föreskrifter om våld i nära relation och underlag till olika handböcker och vägledningar inom området våld i nära relation.

Jenny Norén har under drygt tio år arbetat med frågor som rör mäns våld mot kvinnor, kvinnofrid och jämställdhet. Senast som handläggare och särskilt sakkunnig i kvinnofridsfrågor hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Tidigare har Jenny arbetat som departementssekreterare på Regeringskansliets jämställdhetsenhet och som informatör hos Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR).