S 2017:09 Styrutredningen för funktionshinderspolitiken

 • Expertgrupp
 • S 2017:09 Styrutredningen för funktionshinderspolitiken

  Styrutredningen för funktionshinderspolitiken S 2017:09

  Styrutredningen för funktionshinderspolitiken har i uppdrag att se över styrningen inom funktionshinderspolitiken med det nya nationella målet som utgångspunkt. Översynen ska resultera i konkreta förslag till utformningen av ett stabilt och långsiktigt styr- och uppföljningssystem som är väl förankrat hos berörda myndigheter och organisationer.

  Uppdraget består av två delar:

  Universell utformning

  • Beskriva tillämpningen av principen om universell utformning och föreslå hur principen i högre utsträckning ska kunna tillämpas av aktörer inom såväl offentlig som privat sektor.

  Styrning och uppföljning

  • Föreslå effekt- och resultatmål för samhällsområden utifrån riksdagens nya mål för politiken,
  • föreslå hur långsiktig uppföljning för målen kan utformas samt
  • se över de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken och lämna förslag till hur genomförandet och uppföljningen kan effektiviseras.

  Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.