Kalendarium

Kalendarium

 

JUNI

 

16 Expertmöte

 

MAJ

 

14 maj

Universitetskanslersämbetet

Sameskolstyrelsen

 

15 maj

Skolforskningsinstitutet

Sveriges Kommuner och Regioner

 

18 maj

Lärarutbildningskonventet

Lärarförbundet

 

20 maj

IFAU

 

25 maj

Lärarnas Riksförbund

Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

26 maj

Barnombudsmannen

 

27 maj

Friskolornas Riksförbund

Idéburna skolors Riksförbund

 

28 maj

Sveriges Skolledarförbund

SUHF

 

29 maj

Skolinspektionen

Skolverket

 

Utöver detta förs samtal med elevorganisationer, forskare, funktionshindersorganisationer samt företrädare för kommuner och enskilda huvudmän.

 

Kalendariet kommer kontinuerligt att uppdateras och fyllas på.