Fö 2022:02 Översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Kontaktuppgifter

Särskild utredare: Johan Sjöö

Redovisningsdatum

Utredaren ska senast den 1 april 2023 delredovisa de frågor som rör Europadomstolens dom och internationellt samarbete inom signalspaningsområdet, med författningsförslag. Uppdraget ska i övriga delar slutredovisas senast den 1 april 2024.

Mer information


Fö 2022:01 Inrättande av Myndigheten för totalförsvarsanalys

Kontaktuppgifter

Särskild utredare:  Susanne Moberg

Sekreterare: Patrik Olofsson

Sekreterare: Anna-Karin Dahlén

 

Redovisningsdatum

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2022.

Mer information