Aktiviteter

Aktiviteter

2021-06-16

Den särskilde utredaren och nationella samordnaren Göran Johnsson överlämnade betänkandet Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52) till socialminister Lena Hallengren. Betänkandet innehåller 38 rekommendationer som tillsammans utgör ett långsiktigt och systematiskt arbetssätt för att åstadkomma en hållbar kompetensförsörjning. Rekommendationerna berör både offentliga och privata utförare. Några riktar sig även till regeringen. I betänkandet föreslås även ett antal indikatorer för att kommunerna ska kunna följa utvecklingen. Utredningen har i huvudsak arbetat med fyra temaområden.

 • Förnya, behålla och utveckla kompetens
 • Stärk ledarskapet
 • Skapa trygga anställningsförhållanden och en god arbetsmiljö
 • Ny teknik i vårdens och omsorgens tjänst.

Exempel på rekommendationer inom dessa områden är:

 • Höj utbildningsnivån och utveckla karriärvägar.
 • Max 20-30 medarbetare per verksamhetsnära chef.
 • Heltids- och tillsvidareanställning bör vara norm.
 • Alla kommuner bör ha politiskt förankrade planer och involvera personalen när ny teknik införs.

Läs betänkandet här: SOU 2021:52

bild

2021-06-09

Utredningen medverkade på Pensionärernas Riksorganisations (PRO) distriktskonferens och beskrev sitt arbete och att förslag främst kommer att läggas inom fyra temaområden.

 • Förnya, behålla och utveckla kompetens.
 • Stärk ledarskapet.
 • Skapa trygga anställningsförhållanden och en god arbetsmiljö.
 • Ta tillvara teknikens möjligheter.

Ett långsiktigt och systematiskt arbete behövs inom dessa områden för att klara kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre.

2021-06-01

Utredningen medverkade i ett möte med SKR:s äldrenätverk och redogjorde för arbetet med betänkandet och de temaområden som kommer at få störst utrymme.

2021-05-28

Region Västmanland arrangerade ett möte där verksamma inom äldreområdet från både kommunen och regionen deltog. Utredningen hade bjudits in för att beskriva sitt uppdrag och arbete. Samverkan mellan olika kompetenser är ett viktigt utvecklingsområde inom vården och omsorgen om äldre.

2021-05-21

Äldreomsorgens organisering, ledarskap och arbetsmiljö var temat för ett webbinarium som anordnades av Studieförbundet Näringsliv & Samhälle, SNS. Utgångspunkten var en rapport skriven av två forskare i arbets- och organisationspsykologi. Här tas upp hur de senaste årens förändringar inom äldreomsorgen har påverkat förutsättningarna för chefer och medarbetare. Efter webbinariet genomfördes ett rundabordssamtal där Ann Jönsson från utredningen deltog.

2021-04-23

Utredningen medverkade i en välfärdskonferens som anordnades av Kommunförbundet Västernorrland. Utredningen presenterade arbetet med sina fyra temaområden:

 • Förnya, behålla och utveckla kompetens
 • Stärk ledarskapet
 • Skapa trygga anställningsförhållanden och en god arbetsmiljö
 • Ny teknik i vårdens och omsorgens tjänst

I presentationen betonades nödvändigheten av att arbeta systematiskt och långsiktigt för att åstadkomma en hållbar kompetensförsörjning inom vården och omsorgen om äldre. Det handlar om att sätta mål, vidta åtgärder, följa upp dessa. Det är i många fall sedan länge kända problem man behöver arbeta med, och även kända lösningar. Många exempel att lära av finns också i kommunerna.

2021-04-21

Göran Johnsson medverkade på den digitala konferensen Aktuellt inom socialpolitiken. Konferensen arrangerades av SKR:s socialchefsnätverk. Han presenterade utredningens arbete och deltog också i en panel som diskuterade vad som behöver göras för att åstadkomma en hållbar kompetensförsörjning inom vården och omsorgen om äldre.

 2021-03-23

Möte hölls med företrädare för Varbergs kommun om deras systematiska arbetsmiljöarbete. En betydelsefull del i arbetet är att utbilda alla nämndpolitiker i vad arbetsgivaransvaret innebär samt om social och organisatorisk arbetsmiljö.

2021-03-16

Utredningen hade ett digitalt möte med representanter för Svenska logopedförbundet. Detta är ytterligare en av de yrkesgrupper som har en betydelsefull funktion inom vården och omsorgen om äldre. Även vid detta möte diskuterades behovet av att personal med olika kompetenser kan samverka.

2021-03-15

Som en del i att hämta in kunskap möter utredningen olika personalgrupper som arbetar inom vården och omsorgen om äldre. Dietisterna är en av dessa grupper som har en betydelsefull roll.
Vikten av att olika kompetenser samverkar i team var en av de punkter som togs upp.

2021-03-03

I utredningens uppdrag ingår att belysa hur ny teknik kan komma till användning i arbetet med en hållbar kompetensförsörjning inom vården och omsorgen om äldre. Utredningen genomförde ett möte med Lunds kommun och diskuterade bland annat hur användningen av ny teknik i äldreomsorgen kan bli en del av kommunens hela digitaliseringsprocess. Lunds kommun ingår som en av tio modellkommuner i SKR:s och statens gemensamma satsning på utveckling av äldreomsorgen genom digitalisering.

2021-02-19

Utredningen medverkade i ett digitalt möte med SKR:s socialchefsnätverk. En rapport lämnades om läget i utredningen och deltagarna fick tillfälle att ställa frågor. Presentationen handlade om utredningens fyra fokusområden:

 • Förnya, utveckla  och behålla kompetens
 • Stärk ledarskapet
 • Skapa trygga anställningsförhållanden och en god arbetsmiljö
 • Ny teknik i vårdens och omsorgens tjänst

2021-01-27

Hur kan vi ta till vara olika kompetenser för att åstadkomma en vård och omsorg av hög kvalitet, som utgår ifrån den äldre personens behov? Vad fordras för att skapa ett bra teamarbete? Dessa frågor stod i fokus under en workshop som den nationella samordnaren anordnade. Syftet var att fördjupa utredningens kunskaper om samverkan mellan olika yrkesgrupper inom vården och omsorgen om äldre. Eslövs kommun stod för introduktionen och började med att förmedla en bild. Man kan likna verksamheten vid en kundvagn, där den äldre personen sitter i. Vagnens fyra hjul består av förebyggande arbete, rehabilitering, social omsorg samt hälso- och sjukvård. Om man drar för mycket åt något håll, så vobblar hjulen och man tappar både farten och riktningen. Färden för personen i vagnen blir både långsam och ansträngande. Alla hjulen måste snurra tillsammans, vara i balans.

Teamarbete förekommer på flera håll i landet, och några förutsättningar lyftes fram för att det ska fungera väl. Det behöver finnas

 • struktur
 • kontinuitet
 • gott samtalsklimat och lösningsfokusering
 • internt lärande.

En slutsats från workshopen är att teamarbete kan bidra till att göra arbetet inom vården och omsorgen om äldre mer intressant och attraktivt – och därmed höja statusen. Det kan leda till att fler som börjat i verksamheten väljer att stanna.

team

2021-01-26

För att fler ska vilja välja arbete inom vården och omsorgen måste det vara möjligt att utvecklas i arbetet – göra karriär. Utbildning ska premieras. Detta har återkommande betonats i den nationella samordnarens dialoger med olika aktörer. En workshop anordnades för att fördjupa diskussionen om karriärtrappor och att differentiera olika yrkesgrupper och arbetsuppgifter. Kommuner i Fyrbodal – ett samarbete mellan 14 kommuner i västra Sverige – inledde med att berätta om sitt arbete med kompetensfrågorna. Flera steg ingår:

 • fastställa kompetenskrav
 • kartlägga medarbetarnas formella kompetens
 • tydliggöra behovet av kompetensutveckling.

Det som ibland brukar kallas karriärtrappor finns på flera håll i landet, genom att man specificerar roller och arbetsuppgifter. Utveckling kan också innebära att ge en medarbetare ett särskilt ansvar – som språkombud, hygienombud, IT-stödjare eller annat. Förutsättningarna – och även karriärtrapporna – skiljer sig åt mellan kommunerna. Där andelen utbildade undersköterskor är hög så består kompetensutveckling mycket i att få fler att utbilda sig till undersköterskor med specialistkompetens. Där många har en utbildning som vårdbiträde gäller det i stället att stimulera fler att studera till undersköterska. Ett budskap från workshopen var att kommunerna behöver ta tillvara möjligheten att rekrytera visstidsanställda vikarier genom att peka på de utvecklingsmöjligheter som finns i arbetet, ifall personerna väljer att utbilda sig.

2020-12-16

Utredningen genomförde ett digitalt möte med Fysioterapeuterna, som är professions- och fackförbund för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster). Vid mötet diskuterades fysioterapeuternas betydelsefulla roll i det förebyggande och rehabiliterande arbetet. Detta är viktiga perspektiv i kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre.

 2020-12-04

Möte hölls med utredningens referensgrupp.

2020-12-03

Möte hölls med utredningens expertgrupp.

2020-11-17

Ledarskap är ett av de fyra teman som utredningen fokuserar på. För att erbjuda en fördjupning i ämnet hade fackförbundet Ledarna bjudit in utredningen samt chefer inom äldreomsorgen för dialog. Samtalet, som fördes digitalt, handlade om ledarskapets förutsättningar ur olika aspekter. Vad är ett rimligt antal medarbetare per chef? Vilka stödfunktioner är nödvändiga för en chef inom dessa verksamheter? Hur skapas tydlighet och mandat för chefer? Hur säkras rätt kompetens – behövs en nationell, standardiserad ledarskapsutbildning? Hur kan chefer, på bästa sätt, kontinuerligt hålla sig uppdaterade för att behålla sin kompetens? Det handlar både om rent verksamhetsspecifika frågor och frågor om att utöva ledarskapet.

S 2019_04 bild

2020-11-05

Världens bästa äldreomsorg – hur blir det verklighet? Det var rubriken på det digitala seminariet som fackförbundet Ledarna anordnade. Göran Johnsson hade inbjudits att medverka. Mycket kom att handla om chefernas villkor. En studie som Ledarna genomfört har satt fingret på könsperspektivet och ledarskap. Kvinnliga chefer i vård och omsorg har många fler underställda än vad som är vanligt inom manligt dominerade Kvinnorna har dessutom längre utbildning än männen – och lägre lön.

Under seminariet delade cheferna också med sig av sina erfarenheter av att leda under pandemin.

2020-10-27

Utredningen medverkade på föreningen Vård- och omsorgscollages nätverksmöte och presenterade sitt uppdrag. Vård- och omsorgscollage är en förening för samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsaktörer inom den offentliga och privata vården och omsorgen. Föreningen verkar på nationell, regional och lokal nivå.

2020-10-14

Fyrbodals kommunalförbund – ett samarbete mellan 14 kommuner i västra Götaland – hade bjudit in till ett inspirationsseminarium. Kommunerna presenterade sitt arbete inom ett antal områden som är aktuella för utredningen: strategi för kompetensförsörjning, ledarskap, välfärdsteknik. Det gavs också möjlighet för utredningen att redogöra för sitt uppdrag. Detta blev ytterligare en av de mycket värdefulla dialoger som genomförts med kommunerna.

2020-09-09

Möte hölls med utredningens referensgrupp. Alla verksamheter som finns representerade i gruppen har präglats av coronapandemin, och det framkom när deltagarna informerade om den aktuella situationen.

Göran Johnsson redogjorde för läget i utredningen. Efter sommaruppehållet har de digitala dialogseminarierna återupptagits. Referensgruppen inbjuds att delta i dessa. Seminarierna behandlar utredningens fyra teman: rekrytering/kompetens, ledarskap, arbetsmiljö, välfärdsteknik. När alla seminarierna är genomförda ska det som framförts skriftligt och i diskussionen analyseras systematiskt. Senare i höst planeras några workshops kring frågor som utredningen önskar fördjupa sig i. Ett begränsat antal deltagare ska bjudas in att medverka i dessa workshops.

En grupp tillsätts för att ta fram ett litet antal indikatorer som kommunerna ska kunna använda för att följa sin egen utveckling vad gäller kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre.

 2020-09-07

Möte genomfördes med utredningens expertgrupp. Arbetet vid de myndigheter, departement och organisationer som ingår i expertgruppen har starkt påverkats av coronapandemin, och det framgick när deltagarna informerade om den aktuella situationen.

Göran Johnsson redogjorde för läget i utredningen. Efter sommaruppehållet har de digitala dialogseminarierna återupptagits. Expertgruppen inbjuds att delta i dessa. Seminarierna behandlar utredningens fyra teman: rekrytering/kompetens, ledarskap, arbetsmiljö, välfärdsteknik. Efter att alla seminarierna har genomförts ska det som framförts analyseras systematiskt. Senare i höst planeras några workshops kring frågor som utredningen önskar fördjupa sig i. Ett begränsat antal deltagare ska bjudas in att medverka i dessa workshops.

En grupp tillsätts för att ta fram ett litet antal indikatorer som kommunerna ska kunna använda för att följa sin egen utveckling vad gäller kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre.

2020-05-29

Utredningen hade ett digitalt möte med Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Myndigheten redogjorde för iakttagelser från den tillsyn som nyligen genomförts av 1 000 särskilda boenden, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden. Närvarande chefer och upprepad utbildning om basala hygienrutiner är faktorer som lyfts fram för att minska spridningen av covid -19 inom äldreomsorgen. Personalplanering och det stora flödet av information är stora utmaningar för verksamheterna.

2020-05-25

Möte hölls med utredningens expertgrupp. Deltagarna rapporterade utifrån sina verksamhetsområden och utredningen informerade om det pågående arbetet. Inom kort genomförs de första digitala dialogseminarierna med kommuner, organisationer, privata arbetsgivare och utbildningsanordnare.

2020-05-15

Fredagen den 15 maj hölls skype-möte med utredningens referensgrupp. Coronapandemin präglade givetvis diskussionerna om förhållandena inom äldreomsorgen och den lägesbild som de medverkande gav, utifrån sina olika perspektiv. Utredningens arbete, med de planerade digitala dialogmötena, var en viktig punkt på dagordningen. Referensgruppen, med sina lokala kanaler, är betydelsefull för att föra ut information om de kommande digitala seminarierna. Nästa möte med referensgruppen hålls torsdagen den 25 juni.

2020-05-14

Utredningen vill jämföra situationen när det gäller kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen i Norden. Därför hölls ett digitalt möte med professor emeritus Marta Szebehely och professor Tine Rostgaard, båda vid Stockholms universitet. De beskrev resultaten av studier som gjorts 2005 och 2015 om hur personal inom äldreomsorgen uppfattar sin arbetssituation och önskan att stanna i yrket. Diskussioner fördes också om den aktuella situationen i länderna.

2020-04-28

Utredningen genomförde ett skype-möte med professor Lotta Dellve, Göteborgs universitet och professor Ingmar Skoog, som är föreståndare för centrum för åldrande och hälsa – AgeCap – vid Göteborgs universitet. AgeCap är ett tvärvetenskapligt forskningscenter som arbetar för att öka människors möjligheter till ett gott åldrande. Vid mötet diskuterades pågående forskning inom tre av utredningens temaområden – rekrytering och kompetens, arbetsmiljö och ledarskap. Här är länk till AgeCap: https://agecap.gu.se/

2020-03-30

Måndagen den 30 mars genomfördes det första mötet med utredningens referensgrupp. På grund av coronapandemin hölls sammanträdet per telefon. I referensgruppen ingår bland andra representanter för pensionärs- och anhörigorganisationer. Var och en presenterade kort sin verksamhet, särskilt med anknytning till utredningens uppdrag. Eftersom vårens planerade dialogseminarier i länen har fått ställas in så blir referensgruppen, med sin starka lokala förankring, en ännu viktigare kanal och samtalspartner i det fortsatta arbetet.

Nästa möte med gruppen hålls fredagen den 15 maj.

2020-03-20

Inställda dialogseminarier
På grund av de rådande omständigheterna ställs de dialogseminarier in som under våren skulle ha genomförts i länen. Det gäller Kalmar, Gotland, Örebro, Västra Götaland, Västerbotten, Norrbotten samt Stockholm. Hur situationen utvecklas framöver får avgöra om höstens dialoger kan genomföras.

Vi arbetar nu med att ta fram en plan för att kunna fullfölja utredningens uppdrag och återkommer så snart som möjligt med information. Kompetensförsörjningen inom vård och omsorg om äldre är i allra högsta grad en aktuell fråga.

2020-03-05

Mötena fortsätter. Idag besökte utredningen det statliga forskningsrådet Forte, som finansierar forskning om hälsa, arbetsliv och välfärd. Många kopplingar till vårt utredningsuppdrag: omsorg, arbetsorganisation, arbetsmiljö i kvinnodominerade yrken, digitalisering.

bild

 

2020-03-02

Stor arbetsbörda och hög sjukfrånvaro.

Under tre år har Arbetsmiljöverket inspekterat över 1 000 arbetsplatser inom äldreomsorgen. Idag var det seminarium om resultaten, och många aktörer inom området fanns i salen. Utredningens huvudsekreterare Annika Remaeus och jag deltog och mötte bland andra Arbetsmiljöverkets Britt-Marie Henriksson och Peter Burman som ansvarat för projektet. Peter Burman ingår även i utredningens expertgrupp.

Att kunna påverka sitt arbete, ges tid till återhämtning, få stöd från chefer och kollegor – det är viktigt för att minska ohälsan och skapa trygga, säkra och attraktiva arbetsplatser.

Arbetsmiljön är central om man ska lyckas rekrytera och behålla personal. Och budskapet är det återkommande, som behöver upprepas: Det finns inga enkla jobb i äldreomsorgen. Det är så mycket mer än bara ”fler händer i vården och omsorgen”.

1

 

2020-02-27

Välfärdsteknik är ett av de områden som utredningen särskilt ska uppmärksamma. Det handlar om att ta till vara teknikens möjligheter, både för att den som får vård och omsorg ska kunna få en bättre livskvalitet och för att avlasta personalen. Idag besökte utredningen eHälsomyndigheten. En av myndighetens viktigaste uppgifter är att vara en samlande kraft för utvecklingen av e-hälsa i Sverige. eHälsomyndigheten samarbetar med myndigheter, kommuner, sjukvårdsregioner, apotek och andra aktörer.

Utredningen besöker E-hälsomyndigheten_200227

Foto: Maria Wegner

 

2020-02-25

Studiebesök hos Petras hemtjänst på Söder i Stockholm. Viktiga diskussioner om vård- och omsorgsyrkenas glädje, värde och komplexitet. Så mycket mer än enbart ”händer i vården”. Samtidigt lever Florence Nightingale-föreställningar starkt kvar om denna kraftigt kvinnodominerade sektor i välfärden.

Petras hemtjänst (002)

Foto: Sara Jarlsåker

 

2020-02-12

Utredningen besökte Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som har flera pågående arbeten med nära koppling till vårt uppdrag. Ett av dessa handlar om ledarskap. Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag för nationella insatser för utveckling och samordning av ledarskapsfrågor inom kommunalt finansierad vård och omsorg. Ledarskapet har en nyckelroll när det gäller att kunna rekrytera personal med rätt kompetens.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska också analysera hur en ökad användning av välfärdsteknik påverkar äldreomsorgen och verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vilka blir effekterna för brukare, personal, anhöriga och för organisationen?

 

2020-02-11

I uppdraget ingår att ha kontakt med utredningar som arbetar med näraliggande frågor. Idag mötte vi sekretariatet för utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02). Riksdagsledamot Barbro Westerholm (L) är särskild utredare. Utredningen ska se över och lämna förslag på hur en fast omsorgskontakt kan införas i hemtjänsten, både för verksamheter i privat och i offentlig regi. Syftet är att öka delaktigheten och självbestämmandet för äldre personer som har hemtjänst och att öka tryggheten både för de äldre och deras anhöriga. Utredaren ska också bedöma om en fast omsorgskontakt kan öka personalkontinuiteten i hemtjänsten.

Detta uppdrag ska redovisas senast den 1 oktober 2020.

Här är länken till utredningens webbplats: https://www.sou.gov.se/?s=fast+omsorgskontakt&limiter=allt

 

2020-02-05

Onsdagen den 5 februari hade expertgruppen sitt första möte. Gruppen består av representanter för departement, myndigheter, organisationer och forskning. Alla presenterade kort sina pågående arbeten och uppdrag inom området vård och omsorg om äldre.

En viktig del i utredningen blir de dialogseminarier som kommer att genomföras i regionerna. Ambitionen är att då kunna möta samtliga kommuner för att ta del av deras erfarenheter om framgångsfaktorer och hinder i förändringsarbetet. Fyra teman ska lyftas: rekrytering och kompetens, ledarskap, arbetsmiljö och välfärdsteknik.

Expertgruppen ska ha ytterligare tre möten i år – måndagen den 25 maj, måndagen den 7 september och torsdagen den 3 december.

 

2020-01-30

bild

Foto: Matthias Grönwall

Viktiga diskussioner hos fackförbundet Ledarna. Om ledarskapets villkor, om tydlighet och mandat, om stöd i chefskapet. Angelägna frågor för utredningen om kompetensförsörjningen inom vård och om äldre. På bilden syns förbundsordförande Andreas Miller, utredare Joakim Pettersson samt förhandlingschef Helena Hedlund från Ledarna samt Göran Johnsson, Annika Remaeus och Ann Jönsson från utredningen.

 

2020-01-29

bild

Foto: Ann-Sofi Brandt

Mycket klokskap att ta med sig in i utredningsarbetet. Överläkaren, psykiatrikern och författaren Anders Hansen höll ett uppskattat seminarium på socialdepartementet om motionens betydelse för hjärnan. Budskapet var positivt: Allt räknas, bättre lite rörelse än ingen alls. Efteråt fick Göran Johnsson och Ann Jönsson tillfälle till en kort pratstund med socialminister Lena Hallengren och dagens huvudtalare.

 

2020-01-20

bild1

Många möten är inplanerade för nationella äldresamordnaren Göran Johnsson och utredningen om kompetensförsörjning inom vården och omsorgen om äldre. Idag träffade vi Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Rekrytering, utveckla och behålla kompetens, ledarskap, arbetsmiljö och välfärdsteknik var teman för samtalen.

 

 2020-01-20

bild2

Möte på Socialstyrelsen, som gav en nationell lägesrapport och informerade om hur man med kunskap stöder arbetet med vård och omsorg om äldre. Det handlar både om socialtjänstens insatser och om den kommunala hälso- och sjukvården.

 

2020-01-13

bild3

Nu är vi igång i utredningsarbetet. Idag möte på Kommunal. Arbetsmiljö och anställningsförhållanden, utbildningsfrågor, ledarskap och välfärdsteknik var teman för dagens mycket givande diskussioner. Ett starkt budskap: det finns inga enkla jobb i vården och omsorgen om äldre.