Göran Johnsson har ordet

Göran Johnsson har ordet

 2021-05-07

Vänta inte – förändringsarbetet måste börja nu

Utredningen om kompetensförsörjning inom vården och omsorgen om äldre går snart i mål, efter ett och ett halvt års arbete. Om en månad ska utredaren, tillika nationella samordnaren, Göran Johnsson lämna sin rapport till socialminister Lena Hallengren. Här svarar han på fem frågor.

Vad har gjort dig mest förvånad?

- Att kvaliteten är så ojämn, både mellan kommuner och inom kommuner. De som är bra jobbar redan efter de 35 rekommendationer som utredningen kommer att föreslå. Men på andra håll är det riktigt dåligt. Lägstanivån är alldeles för låg. Coronapandemin har satt ljuset på detta.

Vad har gjort dig glad?

- Under mina digitala möten har jag talat med så många människor som har stora kunskaper och ett starkt engagemang. De vill verkligen utveckla vården och omsorgen om äldre. De måste ges förutsättningar att kunna göra det.

Något som gjort dig arg?

- Så många i denna starkt kvinnodominerade sektor lämnas ensamma i ett svårt jobb. Första linjens chefer kan ha ansvar för 50-60 anställda. Det säger sig självt att de inte har möjlighet att ge sina medarbetare det stöd som behövs. Detta har också blivit tydligt under coronapandemin. Sådana villkor förekommer inte i sektorer där män dominerar.

Vad kan göras direkt för att förbättra situationen?

- Till politiker och chefer vill jag säga: vänta inte på en ny lag eller en ny utredning. Förändringsarbetet måste börja nu! Frågan behöver prioriteras på dagordningen i alla kommuner. De kommuner som i dag gör ett bra arbete har inte väntat utan jobbat långsiktigt och systematiskt.

Vad önskar du ska bli resultatet av din utredning?

- Vården och omsorgen om äldre får inte vara ett område där intresset flammar upp på grund av en utredning eller för att vi nu upplever en pandemi. Tittar vi lite framåt så vill jag att otrygga anställningsförhållanden har mönstrats ut och arbetsmiljön blivit bättre. Det ska finnas karriärvägar så att det blir attraktivt att börja arbeta i sektorn, både för unga killar och tjejer och för människor som vill omskola sig. Ledarskapet behöver stärkas. För att nå dit måste alla kommuner arbeta systematiskt – få koll på sitt nuläge, teckna en målbild, arbeta mot den, följa upp hur det går, sätta nya mål … Det här arbetet behöver pågå hela tiden. Kommunerna har ansvaret, men jag menar att det också krävs ett långsiktigt nationellt åtagande för att fler ska vilja välja vård och omsorg. Det inkluderar både arbetsmarknadens parter och den nationella politiken. Detta är en av våra viktiga framtidsfrågor.

2020-12-28

Göran Johnsson medverkade med en debattartikel i Göteborgs-Posten, under rubriken:

Det går inte längre att ducka för ansvaret för äldrevårdshaveriet
https://www.gp.se/debatt/det-g%C3%A5r-inte-l%C3%A4ngre-att-ducka-f%C3%B6r-ansvaret-f%C3%B6r-%C3%A4ldrev%C3%A5rdshaveriet-1.38934149

2020-12-19

Göran Johnsson medverkade i Ekots lördagsintervju. Han berättade om utredningens arbete samt kommenterade Coronakommissionens rapport om äldreomsorgen. Inslaget med Göran Johnsson kommer cirka 40 minuter in i programmet – https://sverigesradio.se/avsnitt/1620366

2020-11-19

Göran Johnsson är gästkrönikör i Sydöstran.

http://www.sydostran.se/ledare/gastkronika-kamp-for-den-generella-valfarden-15994ddb

2020-09-25 

Utveckla med utbildning och professionalism, skriver Göran Johnsson i tidskriften äldre i Centrum nr 3 2020. Temat för detta nummer är utbildning, arbetsmiljö och ledarskap.

Här är länken till Äldre i Centrum: https://lnkd.in/erhvNj9

2020-06-29 Corona visar bristerna i svensk äldreomsorg

Fler måste vilja välja vård- och omsorgsarbete om vi ska få en äldreomsorg av hög kvalitet. Och fler måste vilja stanna Statusen på arbetet behöver höjas, och då krävs långsiktiga satsningar på utbildning, trygga jobb, bättre arbetsmiljö och stärkt ledarskap. Staten och kommunerna har ett gemensamt ansvar för detta.

Artikeln publicerades på Aftonbladet Debatt.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/70bp2o/corona-visar-bristerna-i-svensk-aldreomsorg

2020-04-28 Äldreomsorgens arbetsvillkor hör hemma i ett annat sekel

Coronapandemin har satt bristerna i äldreomsorgen i blixtbelysning. Förhållandena har varit kända länge och många har varnat för konsekvenserna. Det är alltså ingen ny kunskap som behövs, utan ett gediget förändringsarbete. Det måste kommunerna och staten göra tillsammans.

Artikeln publicerades i Dagens Samhälle.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/aldreomsorgens-arbetsvillkor-hor-hemma-i-ett-annat-sekel-32387

2020-03-20 – Vilja välja vård och omsorg – viktigare än någonsin 

Vården och omsorgen om äldre är en av våra mycket viktiga gemensamma tillgångar, en investering i välfärden. Nu gäller det att värna den. Då behöver vi planera på både kort och lång sikt.

Göran Johnsson

När coronapandemin totalt dominerar all nyhetsrapportering betonar nationella äldresamordnaren och särskilde utredaren Göran Johnsson att uppdraget om att säkra kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre är viktigare än någonsin.

-         Personalen står inför stora utmaningar och det ställer krav på utbildning, kompetens och ledarskap. Det finns inga enkla jobb inom vården och omsorgen, det är så mycket mer komplext än enbart ”händer i vården”. Nu framstår det tydligare än någonsin hur viktigt det är att säkra kvaliteten i dessa verksamheter.

Göran Johnsson menar att åtgärder behövs både på kort och lång sikt.

-         Vi behöver snabbt få fram olika alternativ för att utbilda fler undersköterskor, så att rätt kompetens finns. Det är viktigt att yrkestiteln skyddas. Snabba åtgärder måste också till för att vidareutbilda befintlig personal med anledning av de påfrestningar vården och omsorgen om äldre nu står för.

-         På längre sikt handlar det om att fler, både kvinnor och män, ska vilja söka sig till vården och omsorgen – och att personalen vill stanna. Då måste det finnas trygga anställningsformer, en bra arbetsmiljö, kunskapsbaserade metoder och ett gott ledarskap. Det gäller inte bara att rekrytera nya medarbetare – villkoren måste vara sådana att den personal som finns orkar arbeta fram till pensionen. Vi befinner oss på en kompetensresa, och målet är att fler ska vilja välja vård och omsorg.

Göran Johnsson hade tillsammans med sitt kansli planerat att besöka alla län för att ha dialogseminarier med kommunerna, intresseorganisationer, utbildningsanordnare med flera. Nu har vårens seminarier ställts in och stor osäkerhet råder om höstens konferenser. Nya arbetsformer ska prövas, för uppdraget ska självklart slutföras.

-         Vi ska hitta andra sätt att föra dialogen, till exempel via telefon, videomöten eller enkät. Alla kommuner ska få en chans att bidra med sin kunskap och erfarenhet och ge sina goda exempel på hur man kan arbeta. Vi ska också föra samtal med experter, myndigheter, organisationer och andra som är så betydelsefulla för att vi ska kunna fullgöra vårt arbete. Det finns ingen tvekan – att säkra kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre är viktigare än någonsin. Och det är ett gemensamt ansvar. Ytterst gäller det vår välfärd.

 

Text: Ann Jönsson

 

2020-02-07 – Om fem år har vi vänt utvecklingen i äldreomsorgen  

Det handlar om att sätta tydliga mål – och sedan gå mot dem. Göran Johnsson, särskild utredare och nationell äldresamordnare, har lång erfarenhet av förändringsarbete från sin tid på Volvo och som ordförande i fackförbundet Metall. På frågan om var äldreomsorgen befinner sig om fem år svarar han:

-         Då har kvaliteten höjts och därmed också statusen i verksamheten. Fler unga – både män och kvinnor – söker sig dit. Cheferna har fått mindre grupper att jobba med, och då har ledarskapet förbättrats. Vi har fått rimligare arbetstider. Om jag inte trott att sådana förändringar är möjliga, då hade jag aldrig tagit uppdraget.

Det var i början av november som socialminister Lena Hallengren frågade Göran Johnsson om han ville leda utredningen om kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. Han funderade ett dygn innan han tackade ja, och han beskriver uppdraget som både viktigt och utmanande.

-         Vi har alla rätt till en god vård och omsorg när vi blir äldre. Jag är övertygad om att samma krav på kvalitet och god organisation måste ställas inom den sektorn som inom industrin. Bara det bästa är gott nog.

Utredningen sska stödja och ta initiativ till förändringsarbete i kommunerna. Till sin hjälp har utredaren, förutom ett kansli, en expertgrupp med representanter för departement, myndigheter, organisationer och forskning. Det finns också en grupp med företrädare för bland annat pensionärs- och anhörigorganisationer.

Du har redan haft möten med myndigheter och organisationer. Vad har du hunnit se, så här i början?

-         Mycket som görs är bra. Men det finns också brister. På sina håll prioriteras äldreomsorgen inte så högt som den borde. Det finns också brister i personalens utbildning, i ledarskapet och i arbetsmiljön.

Hur ska förändringsarbetet gå till?

-         Vi kommer att genomföra dialogseminarier i alla regioner och ambitionen är att träffa samtliga kommuner. Vi ska, så att säga, lägga örat till marken och fånga in erfarenheter. Vad är framgångsfaktorerna och vilka är hindren? Vilka goda exempel på förändringsarbete finns? Fyra teman ska vi koncentrera oss på – kompetens och rekrytering, ledarskap, arbetsmiljö och välfärdsteknik. Vid dessa seminarier ska vi möta både socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, politiker med ansvar för dessa områden och intresseorganisationer. Vi ska gå systematiskt till väga och ställa samma frågor överallt, för att få ett gediget underlag till de rekommendationer vi sedan ska lämna till regeringen.

Du har sagt att fler män behövs i äldreomsorgen. Samtidigt har du pekat på att arbetsmiljön måste förbättras. Varför denna uppmärksamhet på arbetsmiljön när män ska lockas till verksamheten? Stress och höga sjuktal inom denna kvinnodominerade sektor är ju sådant som varit känt länge.

-         Rekryteringen måste bli bredare om äldreomsorgen ska klara sitt uppdrag. Det betyder bland annat att fler män behöver söka sig dit. Ett självklart mål borde vara hälften kvinnor och hälften män i verksamheten – samma mål som i industrin. För att en verksamhet ska hålla kvalitet så måste den kunna attrahera både kvinnor och män, både unga och äldre arbetstagare. Då behöver man få bort sådant som delade turer, krångliga rutiner och arbetstider som inte går att förena med ett familjeliv.

-         Traditionens makt är stark. Vi ser till exempel att chefer i denna kvinnodominerade sektor har många fler medarbetare under sig än i andra verksamheter. Att arbetsleda 60 personer – det är inte rimligt.

Vilka är då de tre enskilt viktigaste områdena där förändringar behöver ske?

-         Äldreomsorgen måste upp på den politiska agendan. Där finns den inte idag. Synen på dessa arbeten måste förändras så att fler unga vill utbilda sig och söka jobb i verksamheten. Det behöver också skapas ändamålsenliga organisationer, så att alla anställda får möjlighet till ett ständigt lärande.

Du ska inte föreslå lagändringar och inte lägga förslag som kostar pengar. Hur ska du då kunna åstadkomma förändring?

-         Allt löser man inte med att stoppa in mer pengar i verksamheten. Mitt uppdrag handlar om den kommunalt finansierade vården och omsorgen om äldre. Staten kan definitivt stödja en utveckling här. Det handlar om att skapa förutsättningar för samverkan, sprida goda exempel och stödja kunskapsutveckling. Området måste prioriteras politiskt. Visst, vi ska inte föreslå nya lagar eller sådant som innebär ökade kostnader, men vi är ju fria att berätta om sådant som vi noterar under arbetets gång. Och jag tänker inte tveka att göra det.

Göran Johnsson är ändå optimist inför framtiden. När han ombeds blicka fem år framåt säger han:

-         Då har kvaliteten höjts, och därmed också statusen. Fler unga – både män och kvinnor – söker sig till sektorn. Cheferna har fått mindre grupper att jobba med, och då har ledarskapet förbättrats. Vi har fått rimligare arbetstider. Det är inte orealistiskt. Varför skulle vi ställa lägre kvalitetskrav på vården och omsorgen om äldre än på andra verksamheter?

Text: Ann Jönsson