N 2017:01 Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering

N 2017:01 Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering

Uppdrag och syfte

Utredningens syfte är att skapa förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder. Det handlar om att ta fram förslag till åtgärder, till exempel ändrade regler eller nya verktyg, som kan bidra till att finansieringen fungerar mer optimalt i förhållande till behovet av såväl ombyggnad som nyproduktion av bostäder. Det ska göras utifrån erfarenheter från tidigare finansieringssystem och en utvärdering av de nuvarande kreditgarantierna samt aktuell forskning och erfarenheter från andra länder. Fokus ligger på att förbättra förutsättningarna på svaga marknader, för mindre aktörer och för byggande av hyresbostäder. Lösningarna behöver vara robusta och fungera även i sämre konjunkturlägen.