Fi 2015:01 Välfärdsutredningen

Välfärdsutredningen

Den särskilde utredaren Ilmar Reepalu ska utreda förutsättningarna för och föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Utredningen har antagit namnet Välfärdsutredningen. Syftet med utredningen är att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått. Utredningen ska även utreda hur man kan underlätta för det civila samhället att delta i offentliga verksamheter och ska bl.a. undersöka hur regelverket som styr upphandling av sociala tjänster kan förenklas och göras mer flexibelt och lämna förslag på hur förutsättningarna för den idéburna sektorn kan förbättras. Utredningen ska överväga om upphandlingskontrakt kan reserveras för bl.a. icke-vinst drivande organisationer.

Välfärdsutredningens uppdrag är avgränsat till välfärdsområdet, I uppdraget ingår verksamhet inom skolväsendet och äldreomsorgen samt hälso- och sjukvård, utom bl.a. tandläkare. Vidare ska hem för vård och boende (HVB) och all verksamhet inom socialtjänsten som bedrivs i privat regi omfattas. Verksamhet som regleras i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ingår också. Vad gäller personlig assistans som bedrivs i privat regi inkluderas även sådan assistans som bedrivs med stöd av statlig assistansersättning. Välfärdsutredningen ska även utvärdera de regler som gäller tillfälliga asylboenden och föreslå åtgärder för att säkerställa att offentliga medel används i verksamheten. De regler som tas fram ska beakta den enskilda brukarens behov, självbestämmande och rättigheter.

Enligt de tidigare direktiven skulle utredningens uppdrag redovisas senast den 8 november 2016. Uppdraget i de delar som rör ett nytt regelverk för utförande av välfärdstjänster för att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet som de är avsedda för ska fortfarande redovisas senast den 8 november 2016. För uppdraget i övrigt förlängs utredningstiden och uppdraget i den delen ska redovisas senast den 2 maj 2017.