Agenda 2030-delegationen

 • Delegationen
 • Sekretariatet
 • Agenda 2030-delegationen

  Agenda 2030-delegationen

  Delegationens uppdrag

  Delegationen ska ta fram ett förslag till övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030, som innehåller såväl nationella som internationella perspektiv och åtaganden. I uppdraget ingår att med stöd av analyser och underlag från statliga myndigheter och andra aktörer göra en kartläggning och bedömning av i vilken utsträckning som Sverige uppfyller agendans mål och delmål, inklusive en redovisning av på vilka områden som ytterligare åtgärder behöver vidtas. Delegationen ska i sitt förslag till handlingsplan i möjligaste mån utgå ifrån beslutade mål, strategier och handlingsplaner som kan ha betydelse för genomförandet av Agenda 2030.

  Delegationen ska även förankra Agenda 2030 och dess mål samt sammanställa och sprida information om goda exempel på området för hållbar utveckling och verka för att dessa ges uppmärksamhet.