Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten

En särskild utredare ska lämna förslag och vidta nödvändiga åtgärder i syfte att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten. Denna myndighet ska bl.a. förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Myndigheten ska även ansvara för att genomföra utbetalningar av förmåner och stöd från de anslutna statliga välfärdssystemen, samt utbetalningar från skattekontot hos Skatteverket, genom ett system med transaktionskonto.

Utredaren ska bl.a. föreslå hur Utbetalningsmyndighetens instruktion och regleringsbrev ska utformas, bemanna myndigheten, och vidta de ytterligare åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2024.

Utredaren ska senast den 1 mars 2023 redovisa budgetunderlag och verksamhetsplan för 2024–2026. Utredaren ska då även lämna förslag till instruktion och regleringsbrev för Utbetalningsmyndigheten samt eventuella andra nödvändiga författningsförslag.

Utredaren ska senast den 31 mars 2023 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) lämna förslag till en tidsplan för införandet av systemet med transaktionskonto, inklusive en tids- och genomförandeplan för införande och drift av nödvändiga it-system. Av planen ska det framgå hur den successiva och stegvisa överföringen av utbetalningsansvaret från nuvarande myndigheter till Utbetalningsmyndigheten ska genomföras.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2023.