Om direktiven (dir.2017:24)

Om direktiven (dir.2017:24)

För att kunna möta framtidens utmaningar och för att öka förtroendet för hälso- och sjukvården krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete, där en viktig del handlar om att organisera vården utifrån allmänhetens och patienternas behov. Mot bakgrund av ovanstående utsåg regeringen den 2 mars 2017 en särskild utredare med uppdrag att utifrån en fördjupad analys av förslag i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.

Den särskilda utredaren ska bland annat:

  • fördjupa analyserna av förslag i betänkandet Effektiv vård,
  • redovisa förslagens konsekvenser samt
  • i dialog med företrädare för samtliga landsting, myndigheter och andra berörda aktörer utarbeta en nationell plan där primärvården är utgångpunkten för en ökad närhet till patienten. Utredaren ska i planen redovisa vad som krävs för en nationellt samordnad förändring, vilka utmaningar som finns samt redovisa en med berörda aktörer förankrad tidsplan för det fortsatta förändringsarbetet.

Målsättningen är att på sikt förverkliga denna strukturreform av hälso- och sjukvården. En utveckling av primärvården förbättrar också förutsättningarna för en mer tillgänglig vård. Primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet för alla som söker vård, inte minst vid behov av regelbundna vårdkontakter. Till uppdraget knyts flera referensgrupper, bland annat bestående av företrädare för politiska partier och företrädare för professionerna och patienterna.

Analys av förslagen i Effektiv vård

Utredaren har i uppdrag att göra en bred analys av de förslag som den nationella samordnaren för effektivt resursutnyttjande i hälso- och sjukvården lämnade när det gäller primärvården i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2). Utredaren ska beakta följande förslag:

  • förändring av grundläggande styrande principer för vårdens organisering
  • att sluten vård kan ges på annan plats än vårdinrättning
  • ett nationellt utformat uppdrag för primärvården
  • ett tydligare akutuppdrag för primärvården
  • en professionsneutral vårdgaranti och en ändrad tidsfrist för en medicinsk bedömning
  • resursöverföring från sjukhusvård till primärvård.

I detta ingår att analysera hur ett genomförande skulle kunna ske i praktiken utan att riskera en sämre kvalitetet i vården i dess helhet och identifiera och analysera vilka framgångsfaktorer, problem och hinder som finns för att primärvården ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt. En utgångspunkt ska vara kvinnors respektive mäns behov och förutsättningar.

Utredningsuppdraget sträcker sig till 31 mars 2019, men med ytterligare delredovisningar i juni 2017 och juni 2018.