Ju 2010:09 Polisorganisationskommittén

 • Direktiv
 • Experter
 • Kalendarium
 • Kontakta oss
 • Ledamöter
 • Ju 2010:09 Polisorganisationskommittén

  Polisorganisationskommittén

  Regeringen beslutade den 8 juli 2010 att tillkalla en kommitté med uppdraget att utreda och ta ställning till behovet av att ändra polisens organisation. Kommittén består av tretton ledamöter och har antagit namnet Polisorganisationskommittén. Till sin hjälp har kommittén ett sekretariat och en expertgrupp.

  Kommitténs grunduppdrag var att förutsättningslöst analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande organisation utgör ett hinder för de krav regeringen ställer på högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och väsentligt förbättrade resultat i polisens verksamhet. Med utgångspunkt i de väsentliga hinder som kommittén identifierar ska den lämna förslag till en helt eller delvis ny organisation som undanröjer de identifierade hindren.

  I uppdraget ingick bl.a. att

  • föreslå ledningsform för den eller de polismyndigheter som föreslås,
  • föreslå hur ansvar och befogenheter för de högsta cheferna inom polisen kan tydliggöras i styrningen av polisens verksamhet,
  • ta ställning till i vilken utsträckning och på vilka nivåer förtroendemannainflytande ska förekomma samt vilken roll förtroendemännen ska ha,
  • föreslå en organisation för polisen som är väl avvägd när det gäller kraven på dels specialisering, spetskompetens och uthållighet, dels lokalt förankrad brottsbekämpning,
  • föreslå en organisation som är väl avvägd när det gäller dels kravet på att polisen ska kunna arbeta effektivt, dels kravet på att polisen ska vara tillgänglig och synlig i hela landet, föreslå en organisation som ger polisen en flexibilitet när det gäller att snabbt omfördela resurser dit de behövs mest,
  • lämna förslag som ger polisen organisatoriska förutsättningar för ett effektivt samarbete med myndigheter i och utanför rättsväsendet, kommuner m.fl. samt
  • lämna förslag som ger polisen organisatoriska förutsättningar för att effektivt och flexibelt delta i och tillgodogöra sig det internationella samarbetet.

  Kommittén redovisade sitt uppdrag i denna del den 30 mars 2012.

  Tilläggsuppdrag

  Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till kommittén.

  Polisorganisationskommitténs förslag om en ny organisation för polisen (som redovisades den 30 mars 2012) innehöll de förslag till författningsändringar som krävs i de för polisen centrala författningarna, dvs. polislagen, polisförordningen och förordningen med instruktion för Rikspolisstyrelsen. Kommittén fick sedan i uppdrag att även ta ställning till i vilken utsträckning en förändrad organisation kräver följdändringar av andra författningar där polisen omnämns. Kommittén skulle också analysera konsekvenserna av en eventuell ombildning av Säkerhetspolisen till en fristående polismyndighet inom polisväsendet och lämna de förslag som en sådan ombildning i så fall kräver. Dessa uppdrag redovisades den 28 november 2012.

  Kommittén har därtill fått i uppdrag att ta ställning till om ett fristående organ ska granska såväl polisens verksamhet, inklusive den verksamhet som Säkerhetspolisen bedriver, som Kriminalvårdens verksamhet. Om övervägande skäl talar för att inrätta ett sådant organ, ska kommittén lämna ett fullständigt förslag om hur organet och dess verksamhet bör utformas. I uppdraget ingår vidare bl.a. att

  • föreslå vilken verksamhet inom polisen som granskningen i så fall ska avse, med utgångspunkt i de verksamheter som anges i 2 § polislagen,
  • föreslå vilken verksamhet inom Kriminalvården som granskningen ska avse, med utgångspunkt i förordningen med instruktion för Kriminalvården,
  • analysera vad inrättandet av ett fristående granskningsorgan för polisens verksamhet får för konsekvenser för åklagarväsendet,
  • analysera och föreslå vilka ingripandemöjligheter eller andra befogenheter ett eventuellt granskningsorgan bör ha,
  • analysera hur ett fristående granskningsorgans verksamhet ska utformas i förhållande till de uppdrag som andra myndigheter har i fråga om tillsyn över polisens och Kriminalvårdens verksamhet.
  • föreslå vilken verksamhet inom polisen som granskningen i så fall ska avse, med utgångspunkt i de verksamheter som anges i 2 § polislagen,
  • föreslå vilken verksamhet inom Kriminalvården som granskningen ska avse, med utgångspunkt i förordningen med instruktion för Kriminalvården,
  • analysera vad inrättandet av ett fristående granskningsorgan för polisens verksamhet får för konsekvenser för åklagarväsendet,
  • analysera och föreslå vilka ingripandemöjligheter eller andra befogenheter ett eventuellt granskningsorgan bör ha,
  • analysera hur ett fristående granskningsorgans verksamhet ska utformas i förhållande till de uppdrag som andra myndigheter har i fråga om tillsyn över polisens och Kriminalvårdens verksamhet.

  I betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 2013:42) som redovisades den 11 juni 2013 föreslår kommittén att tillsynen över polisen ska utövas av en från polisen fristående myndighet. Därefter har det kommit ytterligare tilläggsdirektiv. Av dessa direktiv framgår att regeringen delar bedömningen att tillsynen över polisen ska utövas av en från polisen fristående myndighet men anser att frågan om tillsyn över polisens och Kriminalvårdens verksamhet bör övervägas samlat. Kommittén har därför fått i uppdrag att göra detta (dir. 2014:17). Kommittén har också fått i uppdrag att överväga om den tilltänkta tillsynsmyndigheten kan få i uppgift att övervaka påtvingade återvändanden (dir. 2015:20). Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (återvändandedirektivet) ska medlemsstaterna sörja för ett effektivt övervakningssystem för påtvingade återvändanden. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2015.

  Utredningen överlämnar SOU 2013:42

  Den 11 juni 2013 överlämnade utredaren Nils Öberg Polisorganisationskommittén betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 2013:42) till justitieminister Beatrice Ask.

  Utredningen överlämnar SOU 2012:77 och SOU 2012:78

  Polisorganisationskommittén har den 28 november 2012 överlämnat betänkandena En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) och En sammanhållen svensk polis – Följdändringar i författningar (SOU 2012:78) till justitieminister Beatrice Ask.

  Utredningen överlämnar SOU 2012:13

  Polisorganisationskommittén har den 30 mars överlämnat sitt betänkande En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13) till justitieminister Beatrice Ask.