Fi 2016:07 Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

 • Delegationen
 • Fi 2016:07 Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

  Fi 2016:07 Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

  Uppdrag

  Regeringen beslutade den 30 juni 2016 att inrätta en delegation med uppdrag att motverka överutnyttjande av och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och andra närliggande skattefinansierade eller skattesubventionerade system. Delegationen ska genom sitt arbete bidra till att de resurser som fördelas genom dessa system endast kommer dem till del som resurserna är avsedda för.

  Delegationen ska utgöra ett samlande organ som ska ta fram faktaunderlag till regeringen och lämna förslag på mål och resultatindikatorer i syfte att möjliggöra en samlad uppföljning för regeringen av de insatser som genomförs av myndigheterna och resultaten av dessa. Delegationen ska komplettera andra utredningar inom området, och då i synnerhet utredningen som har i uppdrag att göra en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet (dir. 2015:96).

  Vidare ska delegationen bl.a.

  • vara ett kunskapsforum inom området
  • aktivt främja samverkan och samordning
  • genomföra omfattningsstudier avseende felaktiga utbetalningar och redovisa orsakerna
  • identifiera behov av förändringar på relevanta områden som inte täcks av andra utredningsuppdrag
  • bidra till att konsekvenserna av överutnyttjande och felaktiga utbetalningar tas upp i den offentliga debatten.

  Delegationen ska även lämna förslag till hur det fortsatta arbetet på området bör utformas efter att delegationen har avslutat sitt uppdrag.

  Delegationen ska senast den 31 januari 2017 redovisa en arbetsplan för sin fortsatta verksamhet, inklusive tidpunkter för kontinuerliga avrapporteringar för olika delar av uppdraget. Delegationen ska senast den 1 december 2019 lämna en slutlig redovisning av sitt uppdrag till regeringen.