S 2016:07 Läkemedelsutredningen

S 2016:07 Läkemedelsutredningen

S 2016:07 Läkemedelsutredningen

Läkemedelsutredningen (S2016/07) genomför den första översynen av finansieringsordningen för förmånsläkemedel sedan 1998 då kostnadsansvaret formellt övergick från staten till landstingen. Vi ska även se över systemen för prissättning och subvention av läkemedel som tillkom för drygt 15 år sedan.

Översynens övergripande mål är ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel. Detta ska i sin tur bidra till en modern och jämlik vård. Utredningen ska eftersträva en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och landsting, en jämlik och patientcentrerad vård, förutsägbara processer för berörda aktörer, samt goda förutsättningar för forskning och innovation till nytta för patienten.

Vi analyserar och överväger om nuvarande system med ett särskilt statsbidrag för läkemedel inom förmånen är ändamålsenligt eller om det bör förändras, samt analysera hur finansieringssystemet för läkemedel kan göras långsiktigt hållbart, effektivt, tydligt och mer förutsägbart för stat och landsting. Då finansiering, subvention och prissättning av läkemedel är nära sammanlänkade ska de förslag som utredaren lämnar i finansieringsdelen även följas av lämpliga förslag för ett funktionellt och ändamålsenligt subventions- och prissättningssystem.

Toivo Heinsoo, tidigare landstingsdirektör i Stockholms läns landsting, är särskild utredare. Till utredningen finns ett sekretariat med 4 anställda.

Vi lämnade ett delbetänkande 10 november 2017 och uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2018.