M 2018:03 Nätkoncessionsutredningen

 • Experter
 • Expertgruppsmöte 1
 • M 2018:03 Nätkoncessionsutredningen

  M 2018:03 Nätkoncessionsutredningen

  Kort lägesrapport från utredaren – 7 februari 2018

  Nätkoncessionsutredningen började sitt arbete under våren 2018 och ska vara klar den 10 juni 2019. Inledningsvis började jag och utredningssekreterarna med att planera arbetet och ta fram underlag. Vi träffade också ett antal intressenter redan före sommaren 2018, för att få en fördjupad bild av de problem och möjligheter som finns. Vi har också träffat myndighetsföreträdare och dem som arbetar med andra utredningar som har angränsande frågor. Vi har också läst och analyserat beslut och domar som handlar om nätkoncessioner. Även om nätkoncessionsregler inte är så omfattande så förstod jag snart att det ändå är ganska komplicerat. Vi kan också konstatera att samhället förändrats mycket under den tid reglerna gällt, och att nya behov tillkommer hela tiden.

  Vid det första expertgruppsmötet i september hade vi utkast till inledande kapitel med beskrivningar av elnät och koncessionsregler samt utvärdering av dessa. Dessa diskuterades och vi har fått in en del synpunkter. Inför nästa expertgruppsmöte kommer vi att gå igenom och revidera även dessa kapitel. Vi diskuterade också arbetets inriktning och vilka förväntningar som finns. Experterna är mycket konstruktiva och bidrar till arbetet!

  Jag och sekreterarna har därefter arbetat fram ett antal förslag för att förenkla processerna, och ta vara på förslag som kan underlätta både för nätföretagen och för Energimarknadsinspektionen. Tydligare och mer lätthanterliga regler för icke koncessionspliktiga nät (IKN) har också tagits fram. Frågan om vem som gör miljöprövning och vilken rättslig status ledningar med nätkoncession har i förhållande till miljöbalken var också viktiga frågor där vi skisserade förslag. Dessa förslag och analyser diskuterades livligt vid det andra expertgruppsmötet i slutet av november. Vi beslöt då att utöka tredje expertgruppsmötet till ett tvådagarsmöte, för att kunna fortsätta konstruktiva diskussioner.

  Utredningen inbjöd också till en hearing om IKN den 4 december. Efter flera intressanta inledningar diskuterades bland annat formerna för lokala energilösningar med solceller, lagring, fordonsladdning etc. som omfattar fler än en byggnad. Jag uppfattar att det finns ett stort intresse för att göra olika lokala lösningar. Här har skatteregler och subventioner betydelse också, vilket kan behöva tas med i bedömningen av olika förslag. Även när det gäller nät för vindkraftparker strävar vi efter att finna förenklingar och undvika onödiga prövningar.

  Följande vecka samlade utredningen företrädare för regionnät och stamnät för att få underlag för analys av antalet nätnivåer och vad en ändring från tre till två nätnivåer skulle innebära i Sverige. Ett första underlag presenterades senare för expertgruppen, och det arbetet fortsätter.

  Vid tredje expertgruppsmötet, i slutet av januari, hade sekreterarna och jag tagit fram ytterligare förslag på förenklingar av koncessionsprocessen. Experterna fick också arbeta gruppvis med olika delar av processen. Det kan vara värt att nämna att när det sägs att det tar 10 år att få bygga en ledning så är flera år planering, samråd och andra förberedelser inför koncessionsansökan. Koncessionsbeslutet inklusive eventuell överklagan kan ta två år. Därefter kan det ta ytterligare ett par år att få ledningsrätt från Lantmäteriet. Själva byggandet av ledningen kanske sedan tar tre år. Vi strävar efter att se över alla dessa delar, och se om vissa moment kan komma igång tidigare i processen och ske parallellt med andra delar. Markägare, kommuner och länsstyrelser har också viktiga roller under processen. Samtidigt är det viktigt att relevant miljöprövning görs med kompetens och att processen är rättssäker. Jag uppfattade det som att vi hade en mycket bra diskussion med expertgruppen och vi går nu vidare med utformning av de olika förslagen. Även frågan om samredovisning av elnätsområden har behandlats i expertgruppen, och där är vi snart klara för slutbehandling.

  De kommande veckorna kommer vi att ha möten med Solelkommissionen, Lantmäteriet, företrädare för riksdagens partier och med experter på miljöjuridik. Det är alltså ett intensivt arbete i utredningens sekretariat, inför fjärde expertgruppsmötet som ska hållas den 14 mars 2019. Då ska utredningens alla delar gås igenom, inklusive konsekvensanalyser, författningsförslag och författningskommentarer.

  Elisabet Falemo
  Särskild utredare

  Hearing den 4 december om reglerna för nät undantagna från koncessionsplikt

  Nätkoncessionsutredningen bjuder in till hearing för diskussion om reglerna för icke-koncessionspliktiga nät. Välkommen att höra några aktörers perspektiv på koncessionsreglerna och reglerna för undantag från koncession och dela med dig av dina synpunkter! Program och information om anmälan finns här.

   

  Den 15 februari 2018 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att se över regelverket för nätkoncessioner.

  Regelverket är ålderdomligt och riskerar att sätta upp hinder och skapa osäkerhet för energiaktörer, samtidigt som det inte nödvändigtvis säkerställer rätt skydd för samhälleliga intressen. Utredaren ska lämna förslag på författningsändringar som moderniserar, förenklar och förbättrar elnätsregelverket utan att resurseffektivitet, nätstabilitet eller miljöskydd påverkas negativt. Elnätets betydelse som grundläggande infrastruktur ska beaktas.

  Utredaren ska

  - bedöma behovet av att reglerna om koncessionsplikt för starkströmsledningar ändras,

  - bedöma vilken rättslig status en nätkoncession ska ha och se över den nuvarande prövningsordningen samt

  - överväga om möjligheten till samredovisning av elnät bör ändras. Dessutom ska en första analys av nätnivåerna göras.

  Uppdraget ska redovisas senast den 10 juni 2019.