Öppen konsultation

Välkommen med inspel till Vårdansvarskommittén! 

Vårdansvarskommittén genomför nu en öppen konsultation. Konsultationen ska ge kommittén en bred bild av relevanta perspektiv och frågor i anslutning till ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap samt fånga in så mycket som möjligt av den kunskap som finns hos olika aktörer och individer inom svensk hälso- och sjukvård.

Kommittén välkomnar underlag från alla som kan bidra med relevant kunskap och erfarenhet till kommitténs arbete och analyser. 

 All information finns också i en pdf som du hittar längst ner på sidan.

Öppen konsultation om ett statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården 

Kommittén önskar inspel kring fem huvudfrågor som listas nedan. I relation till varje fråga finns möjlighet att antingen svara brett utifrån ett systemperspektiv eller fokusera på ett särskilt perspektiv eller verksamhetsområde.

  1. Vilka problem/utmaningar inom hälso- och sjukvårdsområdet ser du/ni att kommittén bör fokusera på i arbetet?
  2. Tror du/ni att ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap skulle kunna bidra med bättre förutsättningar att hantera de utmaningar/problem som du/ni lyft i fråga 1? Förklara gärna hur du/ni resonerat.    
  3. Finns det särskilda alternativ/scenarier som kommittén bör analysera närmare när det gäller en förändrad ansvarsfördelning mellan staten och regionerna i hälso- och sjukvården?
  4. Vilka konsekvenser ser du/ni att ett statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården skulle kunna få ur olika perspektiv?   
  5. Vilka övriga medskick eller perspektiv vill du/ni lyfta till kommitténs arbete?

Vem kan svara på den öppna konsultationen?

Konsultationen är öppen för organisationer, föreningar, grupper och enskilda individer som vill bidra med kunskap, perspektiv och synpunkter till kommitténs arbete. Det är viktigt att det framgår av underlaget vilken organisation eller vilka personer som är avsändare.

Hur man svarar på konsultationen  

Underlaget ska struktureras enligt de fem huvudfrågorna. Underlaget får omfatta maximalt fem A4-sidor i Word eller PDF-format. Varje svarande kan själv avgöra vilka av frågorna som ges störst vikt och hur de fem sidorna disponeras. Kommittén har inte möjlighet att ta emot texter som överstiger fem sidor. Namnge dokumentet så att avsändarens namn och/eller organisation framgår.

Underlaget ska skickas per e-post till s.vardansvarskommitten@regeringskansliet.se. 

Hur kommittén kommer att använda underlaget 

Underlagen som inkommer kommer att delas med kommitténs ledamöter och expertgrupp, i ursprunglig eller aggregerad form. Underlagen kommer att utgöra en av flera utgångspunkter för kommitténs fortsatta arbete med att analysera och bedöma konsekvenser av ett förändrat huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Allt underlag som skickas till kommittén i detta ärende utgör allmän handling och kan därför komma att lämnas ut på begäran. De enskilda underlagen kan därtill komma att offentliggöras, till exempel på kommitténs hemsida. Inkludera inte uppgifter om personliga förhållanden eller andra känsliga uppgifter i underlaget.     

Kontakt

För frågor om den öppna konsultationen, maila till s.vardansvarskommittén@regeringskansliet.se eller ring till kommittésekreterare Isabelle Carnlöf, 08 - 405 46 49.

För övriga frågor om kommitténs arbete, kontakta huvudsekreterare Rickard Broddvall på rickard.broddvall@regeringskansliet.se eller 08 – 405 48 22.

Dokument
Vårdansvarskommittén öppen konsultation.pdf