S 2022:03 Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter

 • Kontaktuppgifter
 • Experter och sakkunniga
 • S 2022:03 Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter

  S 2022:03  Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter

  Uppdraget i korthet

  Den 28 april 2022 tog regeringen beslut om kommittédirektiv om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen (dir. 2022:35, S 2022:03). Till särskild utredare har regeringen utsett Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i Stockholm.

  Utredningens uppdrag består av tre deluppdrag, vilka kan sammanfattas enligt följande:

  • att ta ställning till om Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagomålsmekanism och analysera konsekvenserna av en eventuell ratificering,
  • att kartlägga och analysera om det finns problem eller begränsningar vad gäller barns reella möjligheter att klaga på rättighetskränkningar enligt barnkonventionen, i domstol och vid förvaltningsmyndigheter och vid behov lämna förslag om förändringar och
  • att analysera och redovisa för- och nackdelar med att staten bidrar till att etablera funktioner inom civilsamhällesorganisationer med uppgift att ge stöd till barn i kontakten med domstolar och förvaltningsmyndigheter

  Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 28 augusti 2023.