N M 2006:06 Energieffektiviseringsutredningen

Mer information


M 2018:08 Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam

Mer information


M 2018:07 Klimatpolitiska vägvalsutredningen

Klimatpolitiska vägvalsutredningen har överlämnat sitt betänkande Vägen till en klimatpositiv framtid till regeringen.

Mer information


M 2018:04 Utredningen om Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen

Mer information


M 2018:02 Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete

Mer information


M 2018:01 Utredningen om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget

Redovisningsdatum

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2019.

Mer information