U 2017:05 Styr- och resursutredningen (Strut)

U 2017:05 Styr- och resursutredningen (Strut)

Regeringen beslutade den 27 april 2017 att tillsätta utredningen Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten, dir 2017:46. Till särskild utredare utsågs Pam Fredman.

Utredaren ska göra en samlad översyn av univer­si­te­tens och högskolornas styr­ning, inklusive resurstill­delning. Utredaren ska lämna för­slag för styr­ningen för de stat­liga läro­sä­tena. Syftet är att ut­veck­la styrningen så att den effek­tivt och ändamålsenligt stöder målet att Sverige ska vara ett av värl­dens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kun­skaps­nation, där hög­kvali­tativ forskning, högre utbildning och innovation leder till sam­hällets utveckling och välfärd, närings­livets konkurrenskraft och svarar mot de sam­hälls­ut­ma­ningar vi står inför, både i Sverige och globalt.

Styrningen behöver utvecklas för att ge universitet och högskolor goda förutsättningar att kunna bedriva långsiktig verksamhet.  Utredaren ska bl.a. föreslå ett styr- och resurstilldelningssystem som stöder universitet och högskolor och ger dem incitament att utveckla verksamheten i enlighet med kraven i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) samt de mål i övrigt som riksdag och regering har fastställt för högre utbildning och forskning.

Uppdraget ska enligt direktiven redovisas senast den 3 december 2018. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 februari 2019.