Sök på webbplatsen

20 maj, 2015

Christer Sjödin utreder skatt på finanssektorn

Finansminister Magdalena Andersson har utsett Christer Sjödin till särskild utredare med uppdrag att ta fram förslag om en skatt på finanssektorn, som ska minska den skattefördel som sektorn kan antas få till följd av att omsättning av finansiella tjänster är momsbefriad. Christer Sjödin är f.d. lagman i Kammarrätten i Sundsvall. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2016.

Mer information12 maj, 2015

Morgan Johansson tog emot utredning om kollektiv rättighetsförvaltning

Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet har överlämnat sitt betänkande, Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (SOU 2015:47) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Mer information8 maj, 2015

Utredning om skatt på finanssektorn

I dag är omsättning av finansiella tjänster momsbefriad. Det leder till en snedvridning av produktion och konsumtion till finanssektorns fördel på bekostnad av sektorer som tillhandahåller momspliktiga varor och tjänster. Mot den bakgrunden tillsätter regeringen en utredning som får i uppdrag att ta fram en skatt på finanssektorn, som ska minska den skattefördel som sektorn kan antas få. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016.

Mer information7 maj, 2015

Kommuner får utökat ansvar för insamling av hushållsavfall

Regeringen gör det lönsamt att återvinna och förenkla hushållens möjlighet att källsortera genom att samla ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper hos kommunerna. En särskild utredare kommer att tillsätts för att ta fram förslag på hur ett kommunalt insamlingsansvar kan utformas.

Mer information7 maj, 2015

Utredning om avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar

Regeringen har beslutat tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommmittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Svenska Unescorådet 

- utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation bygger fred!

Polissamordningen 

Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Arbetet leds av genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden.