Sök på webbplatsen

15 december, 2017

Servicekontorsutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande

Servicekontorsutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande SOU 2017:109 Servicekontor i ny regim till regeringen. Utredningen har i uppdrag att analysera och föreslå hur vissa statliga myndigheters lokala serviceverksamhet kan organiseras på ett mer sammanhållet sätt.

Mer information15 december, 2017

Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

Utredningen om översyn av etikprövningen överlämnar sitt betänkande SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård. Utredningen lämnar förslag till ändringar i lagen om etikprövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen. Syftet är att förtydliga lagens tillämpningsområde och då föreslås att några ändringar i de grundläggande definitionerna av forskning och forskningshuvudman görs.

Mer information14 december, 2017

Utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten överlämnar betänkande

Utredningen om skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten överlämnar idag sitt betänkande SOU 2017:102 Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel.

Mer information12 december, 2017

Beslagsutredningen, Ju 2016:08, överlämnar betänkande

Beslagsutredningen, Ju 2016:08, överlämnar betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov, SOU 2017:100.

Mer information7 december, 2017

Totalförsvarsdatautredningen, Fö 2016:01, överlämnar betänkande

Totalförsvarsdatautredningen, Fö 2016:01, överlämnar sitt betänkande Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling, SOU 2017:97.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se