Utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor överlämnar betänkande

Utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor överlämnar betänkande SOU 2014:24 Olycksregister och djupstudier på transportområdet till Näringsdepartementet.

Nationell delegation ska stärka kvaliteten på utbildning inom yrkesintroduktionsanställningar

En nationell delegation inrättas för att bidra till att utbildningen och handledningen inom yrkesintroduktionsanställningar för ungdomar håller hög kvalitet. Delegationen leds av ordförande Helen Ängmo som är överdirektör på Skolverket och ska bestå av ledamöter från de partsorganisationer som berörs.

Ny utredning ska se över rektorernas arbetssituation

Rektorernas roll som pedagogiska ledare måste stärkas. Regeringen tillsätter idag en utredning för att se över rektorernas arbetssituation. Utredare blir professor Olof Johansson.

Sverige tar fram nationell rymdstrategi

Sverige behöver en nationell rymdstrategi för att svensk forskning och industri ska kunna utvecklas och bidra till svensk tillväxt. Regeringen kommer därför att ta fram en nationell strategi för rymden. En särskild utredare ska föreslå en långsiktig och sammanhållen nationell strategi för svensk rymdverksamhet. Utredare blir Ingemar Skogö.

Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin överlämanr betänkande

Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin, N 2012:06. Överlämar betänkande Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) till IT och energiminister Anna-Karin Hatt.

Ett samlat genomförande av yrkeskvalifikationsdirektivet

En ny horisontell lag och förordning om erkännande av yrkeskvalifikationer är ett av förslagen i betänkandet "Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande", SOU 2014:19, som idag överlämnas till statssekreterare Peter Honeth. Lagen och förordningen ska ta hand om stora delar av både det ursprungliga och det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivets krav.

Regeringen ser över den högspecialiserade vården

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur den högspecialiserade vården kan utvecklas genom en ökad koncentration. Som utredare utses Måns Rosén.

Regeringen stakar ut vägen för att nå klimatmål

Fortsatt utveckling av åtgärder och effektiva ekonomiska styrmedel behövs för att nå de nationella målen för klimatpolitiken. Att förorenaren betalar är en grundprincip i detta arbete. Det skriver regeringen som svar på Riksrevisionens granskning.

Kommitté ser över förutsättningarna att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige

För att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och innovativt företagande i Sverige tillsätter regeringen en kommitté som får i uppdrag att göra en bred översyn av förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag.

Beatrice Ask tog emot utredning om straffskalor för allvarliga våldsbrott

I betänkandet föreslår den särskilde utredaren Anders Perklev bland annat att minimistraffen för ett antal av de allvarliga våldsbrotten höjs och att fängelsestraffen förlängs med mellan tre månader och två år.

Utvecklad hantering och prissättning av läkemedel för särskilda behov

Läkemedels- och apoteksutredningen överlämnar i dag sitt tredje delbetänkande, "Läkemedel för särskilda behov" (SOU 2014:20) till socialminister Göran Hägglund. Utredningen lämnar förslag om hantering och prissättning av smittskyddsläkemedel och licensläkemedel samt prissättning av extemporeläkemedel.

Utredningen Fö 2013:01, Genomförande av Seveso III-direktivet överlämnat betänkande

Utredningen Fö 2013:01, Genomförande av Seveso III-direktivet överlämnat betänkande SOU 2014:17 Genomförande av Seveso III-direktivet till Försvarsdepartementet.

Översyn av ersättningar till kommuner och landsting för så kallad dold moms

En särskild utredare får i uppdrag att göra en översyn av den ersättning som kommuner och landsting får för så kallad dold mervärdesskatt vid upphandling eller bidragsgivning till verksamheter inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning.

Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Utredningen mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten har överlämnat betänkandet "Det ska vara lätt att göra rätt" SOU 2014:16 till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Särskild utredare har varit f.d. generaldirektören Anne-Marie Qvarfort.

Utredning föreslår nytt planeringssystem för Försvarsmaktens inköp av materiel

I dag onsdag den 27 mars kl 11.30 presenterar utredare Dan Ohlsson ett förslag på en ny process för hur regeringen styr investeringar i försvarsmateriel. Bakgrunden till utredningen Investeringsplanering för försvarsmateriel - En ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess (SOU 2014:15) är behovet att förbättra planerings-, besluts-, och uppföljningsprocessen för anskaffning av försvarsmateriel och göra den förutsägbar, transparent samt långsiktig och därmed mer effektiv.

Thomas Hammarberg leder en kommission mot antiziganism

Regeringen har tillsatt en kommission mot antiziganism. Syftet med kommissionen är att åstadkomma en kraftsamling i arbetet mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt.

Tiden för Värdepappersmarknadsutredningen förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden för 2013 års värdepappersmarknadsutredning med fyra månader. Uppdraget ska nu redovisas senast 31 oktober 2014.

Dan Ericsson ska utreda hur civilsamhället kan stärkas

Dan Ericsson kommer att som särskild utredare undersöka möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet. Genom sina tidigare uppdrag som kommunal förtroendeman, riksdagsledamot och statssekreterare har Dan Ericsson god kunskap om de hinder som kan finnas i gränslinjen mellan det offentliga och det ideella.

Utredning om ansvar för försäkringsmedicinska utredningar

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till hur behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar inom relevanta socialförsäkringsområden ska tillgodoses.

Äldre ska kunna få bra bostad på vanlig bostadsmarknad

Regeringen beslutade den 20 mars låta en särskild utredare lämna förslag på hur man kan förbättra och underlätta bostadssituationen för de äldre. De äldres bostadsbehov ska kunna tillgodoses på den ordinarie bostadsmarknaden i alla delar av landet.

Visa alla notiser
Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00
Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.
På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer - både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Svenska Unescorådet

- utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation bygger fred!

Polissamordningen


Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Arbetet leds av genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.

E-delegationen

arbetar för att driva på e-utvecklingen inom offentlig sektor.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden.

En nationell samordnare mot våld i nära relationer


I uppdraget ingår att samla och stödja berörda myndigheter, kommuner, landsting och organisationer för att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer.