Sök på webbplatsen

22 augusti, 2016

Utredning föreslår färre i häkte och minskad isolering

Häktes- och restriktionsutredningen har i dag överlämnat betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) till inrikesminister Anders Ygeman. Utredaren, lagman Inger Söderholm, presenterade utredningens förslag.

Mer information17 augusti, 2016

Utredningen om intjänande och bevarande av tjänstepension överlämnar betänkande

Utredningen om  intjänande och bevarande av tjänstepension överlämnar idag sitt betänkande SOU 2016:51 Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension till Arbetsmarknads- och etablerings­minister Ylva Johansson.

Mer information17 augusti, 2016

Sjöfolksutredningen överlämnar betänkande

Sjöfolksutredningen överlämnar idag sitt betänkande SOU 2016:50 Genomförande av sjöfolksdirektivet till Arbetsmarknads- och etablerings­minister Ylva Johansson.

Mer information1 juli, 2016

Utredningen om en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket överlämnar betänkande

Utredningen  om en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket har idag lämnat över sitt betänkande SOU 2016:49 En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket till Näringsdepartementet.

Utredningen föreslår att Konkurrensverket som första instans ska kunna fatta beslut i ärenden som gäller sanktioner mot otillåtna samarbeten, missbruk av dominerande ställning samt förbud mot eller ålägganden i fråga om företagskoncentrationer. Därmed får Konkurrensverket samma befogenheter som de flesta andra europeiska konkurrensmyndigheter redan har.
- Vi bedömer att förslaget kommer att kunna korta handläggningstiderna för ärenden och mål enligt konkurrenslagen, säger kammarrättsrådet Eva Edwardsson, som varit regeringens särskilda utredare.
En väl fungerande konkurrens på marknaderna gynnar konsumenterna. Väl fungerande marknader förutsätter en effektiv konkurrenstillsyn. En synlig och effektiv konkurrenstillsyn är kanske den enskilt viktigaste åtgärden för att små och mellanstora företag ska känna trygghet i att försöka öka sina marknadsandelar och våga träda in på nya marknader.
Konkurrensverket bör som tillsynsmyndighet ha beslutsbefogenheter som är behovsanpassade och effektiva, så att tillsynen kan bedrivas snabbt, rättssäkert och effektivt med en hög kvalitet i beslutsfattandet. Därför föreslår utredningen att Konkurrensverket ska ges utökade beslutsbefogenheter.
- Det har tidigare rests invändningar att Konkurrensverket inte både bör utreda lagöverträdelser och sedan besluta om sanktioner berättar Eva Edwardsson. Men så gör ju andra myndigheter, t.ex. Skatteverket. Med en allsidig domstolsprövning i två instanser finns ingen anledning att känna oro för rättssäkerheten, menar hon.
Utredningen föreslår även att Konkurrensverket fortsätter att vara en enrådighetsmyndighet. Den interna organisationen bör vara en fråga för verket. Lagändringarna föreslås träda i kraft från den 1 januari 2018.
Utredningsarbetet har pågått mellan maj 2015 och juli 2016. Utredningssekreterare har varit hovrättsassessor Emma Önneby.
För mer information kontakta
Kammarrättsråd Eva Edwardsson, särskild utredare, 0737446986

Mer information30 juni, 2016

Förslag till helhetslösning för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning

I dag överlämnades betänkandet ”Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar” (SOU 2016:46) till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredningen föreslår en helhetslösning av hur stödet till elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning får organiseras och hur insatserna till dessa grupper ska samordnas mellan staten, kommunerna och landstingen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se