Riksintresseutredningen överlämnar sitt delbetänkande

Riksintresseutredningen, M 2014:1, överlämnar sitt delbetänkande Bostadsförsörjning och riksintressen SOU 2014:59, torsdagen 14/8 kl. 13.00 till Anders Flanking.

Regeringen utreder trygghetssystemen ur ett internationellt perspektiv

En särskild utredare ska göra en översyn av vilka som ska omfattas av de svenska sociala trygghetssystemen. Detta för att underlätta samordningen av social trygghet för personer som rör sig till eller från Sverige. Sedan den förra översynen gjordes har bland annat människors och företags rörelsemönster ändrats och nya EU-regler tillkommit.

Delrapport om dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel

Dricksvattenutredningens delbetänkande Material i kontakt med dricksvatten - myndighetsroller och ansvarsfrågor (SOU 2014:53) överlämnas idag till regeringen. Där föreslås en rad förbättringar för att minska riskerna med material och produkter som innehåller olämpliga ämnen, bland annat i form av ökad information och tydlighet från statens sida.

Regeringen tillsätter EU-demokratiutredning

Det svenska EU-medlemskapet påverkar större delen av samhället idag. Trots detta har olika organisationer och aktörer i Sverige inte lika mycket insyn, delaktighet och inflytande i frågor som beslutas inom EU som i frågor som beslutas nationellt, regionalt eller lokalt i Sverige. Med anledning av detta tillsätter regeringen en utredning om delaktighet i EU. Utredare blir Maria Strömvik. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 15 januari 2016.

Regeringen tillsätter största demokratiutredningen på över 10 år

Regeringen tillsätter i dag en utredning om demokratisk delaktighet och inflytande. Utredningens uppdrag är att utarbeta förslag för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. Utredare blir Olle Wästberg. Utredningen ska lämna sitt betänkande senast 15 december 2015.

Sällsynt att personal hyrs in där uppsagd personal har företrädesrätt till återanställning

Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning har i dag överlämnat sitt betänkande (SOU 2014:55) till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.
Utredningens uppdrag har i huvudsak varit att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare, som tidigare har sagts upp, har företrädesrätt till återanställning enligt anställningsskyddslagen.

Regeringen har utsett förhandlare till Sverigebygget

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd förordnar HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman till förhandlingspersoner i satsningen Sverigebygget. Förhandlarna ska bland annat ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö.

Mona Sahlin blir nationell samordnare mot våldsbejakande extremism

Demokratiminister Birgitta Ohlsson har utsett Mona Sahlin, tidigare partiledare för Socialdemokraterna, till nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Den nationella samordnaren ska förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå när det gäller insatser mot våldsbejakande extremism.

Maria Larsson tar emot Alkoholleverans-utredningens betänkande

I dag tar barn- och äldreminister Maria Larsson emot betänkandet "Privat införsel av alkoholdrycker, Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik". I samband med överlämnandet håller utredaren Jörgen Hettne en pressträff där även Maria Larsson medverkar.

Jaktlagsutredningen presenterar delbetänkande

I dag presenterar Jaktlagsutredningen sitt delbetänkande på en presskonferens kl 14.00. Delbetänkandet behandlar utfordring, undantag från kameraövervakningslagen och arrendatorers jakträtt. Regeringen har gett Jaktlagsutredningen i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag i dessa frågor. Uppdraget handlar specifikt om att föreslå åtgärder för att begränsa skador från klövvilt, i första hand vildsvin.

Pressinbjudan: Jaktlagsutredningen presenterar nytt delbetänkande

Måndagen den 7 juli överlämnar Jaktlagsutredningen och den särskilde utredaren Håkan Larsson ett delbetänkande till landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Media inbjuds till en presskonferens med Håkan Larsson efter mötet med landsbygdsministern.

Nya regler för finanskrishantering

Finanskriskommittén överlämnar i dag sitt slutbetänkande till finansmark-nadsminister Peter Norman. På basis av nya EU-regler för finanskrishantering lämnar kommittén förslag om ett nytt förfarande kallat resolution. Förförandet innebär att om en konkurs i en krisbank skulle hota den finansiella stabili-teten, kan staten genom att besluta att sätta den i resolution ta kontroll över banken. Staten kan sedan sälja hela eller delar av verksamheten eller driva den vidare och genom rekonstruktionsåtgärder på nytt göra den livskraftig.

Sverige genomför EU:s nya regler om offentlig upphandling

Det är ett omfattande lagtekniskt arbete som ligger bakom det delbetänkande som utredningen har lämnat i dag. Syftet med de nya upphandlingsreglerna är bland annat att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling. Det sa civilminister Stefan Attefall när Genomförandeutredningen delredovisade sina förslag.

Sverigebygget: Fler jobb, mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder

Regeringen presenterar i dag Sverigebygget: historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Sverigebygget knyter ihop vårt land och stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. Satsningarna möjliggör för att bygga minst 100 000 nya bostäder.

Utredning om förstärkt skydd av personuppgifter

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur skyddet av personuppgifter för hotade och förföljda personer kan förstärkas. Skälet är att det finns vissa brister i skyddet som bör åtgärdas.

En kommitté på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området

Regeringen har beslutat direktiv om en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska analysera vissa frågor på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Avsikten är att se över tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens språk och struktur och även i vissa andra avseenden analysera om det finns behov av förändringar i dessa grundlagar, bland annat för att hålla dem mer uppdaterade i förhållande till utvecklingen på medieområdet.

Nationella samordnaren mot våld i nära relationer överlämnar betänkande

Nationella samordnaren mot våld i nära relationer, Ju 2012:05, överlämnar sitt betänkande Våld i nära relationer - en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare arbete (SOU 2014:49) klockan 10.30 den 27 juni. Det blir en presskonferens klockan 11.15.

Konsumenttvistutredningen överlämnar betänkande

Konsumenttvistutredningen, Ju 2013:06, överlämnar betänkande Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet - ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet, (SOU 2014:47). Överlämnandet sker den 27 juni klockan 08.00 med efterföljande presskonferens.

Utredningen om registerutdrag i arbetslivet överlämnar betänkande

Registerforskningsutredningen överlämnar betänkande

Registerforskningsutredningen, U 2013:01, överlämnar sitt betänkande Unik kunskap genom registerforskning, SOU 2014:45 klockan 10.00 den 25 juni.

Visa alla notiser
Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00
Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.
På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer - både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Svenska Unescorådet

- utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation bygger fred!

Polissamordningen


Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Arbetet leds av genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.

E-delegationen

arbetar för att driva på e-utvecklingen inom offentlig sektor.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden.