Sök på webbplatsen

18 februari, 2019

Utredning föreslår nytt stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbet

Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete har i dag överlämnat sitt slutbetänkande SOU 2019:10 Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete. Utredningen föreslår att arbetsgivare som erhåller stöd för korttidsarbete även ska kunna få stöd för valideringar eller kompetensåtgärder som genomförs under en del av den tid som frigörs när korttidsarbete införs på en arbetsplats. Enligt förslaget ska staten ersätta 60 procent av arbetsgivarens kostnader för validering eller komptensåtgärder som genomförs under upp till halva den tid som frigörs i samband med korttidsarbete. För att erhålla stöd för korttidsarbete ska det i fortsättningen krävas att parterna kan visa att frågan om eventuella kompetensåtgärder har varit föremål för en diskussion.

Mer information13 februari, 2019

Privat initiativrätt – Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning

Översiktsplaneutredningen behandlar i sitt slutbetänkande (SOU 2019:9) frågan om ”privat initiativrätt”. Med detta avser utredningen möjligheten för enskilda planintressenter att ta initiativ till och medverka i kommunens arbete med att ta fram detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

Mer information6 februari, 2019

Skogsbränderna sommaren 2018

Inrikesminister Mikael Damberg har i dag tagit emot utredningen som granskat hanteringen av skogsbränderna under sommaren 2018. Utredningen konstaterar att räddningstjänsten på de flesta håll i landet lyckades med att effektivt begränsa spridningen och släcka bränderna, men att flera aktörer agerade för långsamt i ett första skede.

Mer information31 januari, 2019

Tid för trygghet

Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02) lämnar i detta slutbetänkande överväganden och förslag på frågor om arbetstagares skydd mot förändrade anställningsvillkor i samband med omreglering av sysselsättningsgraden (arbetstidsmåttet) vid arbetsbrist, skydd i anställningen för intermittent anställda samt om arbetstagare bör få rätt till ett arbetstidsmått som motsvarar den faktiska arbetstiden under vissa förutsättningar.

Mer information30 januari, 2019

Så ska det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad reformeras

Statens åtagande för arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens uppdrag måste reformeras för att effektivt bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Det bedömer Arbetsmarknadsutredningen som i dag överlämnar sitt slutbetänkande ”Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad” till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Norstedts Juridik
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@nj.se
nj.se/offentligapublikationer