Sök på webbplatsen

22 december, 2014

Regeringen tillsätter utredning för att stärka skyddet för den personliga integriteten

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om hur skyddet för den personliga integriteten kan stärkas genom att i högre grad samla tillsynen över personuppgiftsbehandling hos en myndighet.
- Användningen av informationsteknik och personanknuten information har ökat kraftigt. Detta innebär givetvis en ökad risk för intrång i enskildas personliga integritet. Att i högre grad samla tillsynen över personuppgiftsbehandling hos en myndighet är en viktig åtgärd för att stärka skyddet för den personliga integriteten, säger justitieminister Morgan Johansson.

Mer information19 december, 2014

Hantering och prissättning av läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd

Läkemedels- och apoteksutredningen överlämnar i dag sitt slutbetänkande, ”Läkemedel för djur, maskinell dosdispensering och sällsynta tillstånd – hantering och prissättning” (SOU 2014:87) till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Utredningen lämnar i betänkandet förslag om hur dyra men livsviktiga läkemedel mot sällsynta och allvarliga sjukdomar kan prissättas inom läkemedelsförmånerna och om reglering och prissättning av maskinell dosdispensering samt gör en bred genomlysning av frågor som rör handel med läkemedel för djur.

Mer information19 december, 2014

Samlat grepp om järnvägsunderhållet

Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade idag ett tilläggsdirektiv till utredningen om järnvägens organisation. Tilläggsdirektivet syftar till att se över hur staten kan ta ett mer samlat grepp om järnvägsunderhållet. Därtill har regeringen beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att bland annat utreda och redogöra för alternativa former för organisering av underhållet av järnvägen.

Mer information18 december, 2014

Terrorresor och terrorträning ska kriminaliseras

Regeringen beslutade idag att ge Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten, uppgiften att som särskild utredare se över om det behövs lagändringar för att Sverige ska leva upp till FN:s krav på straffrättslig reglering för att kriminalisera träning och stöd till terrororganisationer.

Mer information18 december, 2014

Delegation för att minska ungdomsarbetslösheten

Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en delegation med uppdrag att verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer för att minska ungdomsarbetslösheten. Lil Ljunggren Lönnberg har utsetts till ordförande i delegationen.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommmitéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Svenska Unescorådet 

- utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation bygger fred!

Polissamordningen 

Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Arbetet leds av genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden.