Sök på webbplatsen

30 juni, 2015

Trygghetsutredningen överlämnar idag sitt betänkande

Trygghetsutredningen överlämnar i dag sitt betänkande ”Ökad trygghet för hotade och förföljda personer”. För att förstärka skyddet av personuppgifter föreslår utredningen att kvarskrivning ersätts med skyddad folkbokföring som ger ett bättre skydd. Skyddad folkbokföring ska kunna ges tills vidare och kombineras med kontaktförbud och andra skyddsåtgärder.

Mer information30 juni, 2015

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen överlämnade i dag sitt slutbetänkande

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen överlämnade i dag sitt slutbetänkande Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68) till finansminister Magdalena Andersson. Betänkandet är resultatet av ett två och ett halvt år långt utredningsarbete och innehåller en översyn av tryggandelagen och anslutande skatteregler, samt samordningen mellan dem.

Mer information29 juni, 2015

Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen, N 2012:04

Idag överlämnar Digitaliseringskommissionen sitt delbetänkande SOU 2015:65, Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter. Delbetänkandet presenteras på ett seminarium i Almedalen där två av skribenterna, Anna Felländer, chefsekonom på Swedbank och Anders Ekholm, vice vd på institutet för framtidsstudier, deltar.

Mer information26 juni, 2015

Utredningen om tvångsvård för barn och unga överlämnar slutbetänkande

Idag överlämnar Utredningen om tvångsvård för barn och unga sitt slutbetänkande SOU 2015:71 Barns och ungas rätt vid tvångsvård till Socialdepartementet.

Mer information26 juni, 2015

Slutbetänkande från den parlamentariska Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX)

KEX föreslår att exportkontrollen av krigsmateriel skärps. Skärpningen sker genom ett flertal olika åtgärder. Bl.a. föreslås att den mottagande statens demokratiska status (”demokratikriterium”) ska beaktas, att åtgärder vidtas som ökar öppenheten och transparensen avseende de beslut som fattas, att följdleveransbegreppet ändras, att ett system med efterkontroll införs samt att en ny krigsmateriellag antas.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommmittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Svenska Unescorådet 

- utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation bygger fred!

Polissamordningen 

Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Arbetet leds av genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden.