Sök på webbplatsen

1 juli, 2016

Utredningen om en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket överlämnar betänkande

Utredningen  om en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket har idag lämnat över sitt betänkande SOU 2016:49 En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket till Näringsdepartementet.

Utredningen föreslår att Konkurrensverket som första instans ska kunna fatta beslut i ärenden som gäller sanktioner mot otillåtna samarbeten, missbruk av dominerande ställning samt förbud mot eller ålägganden i fråga om företagskoncentrationer. Därmed får Konkurrensverket samma befogenheter som de flesta andra europeiska konkurrensmyndigheter redan har.
- Vi bedömer att förslaget kommer att kunna korta handläggningstiderna för ärenden och mål enligt konkurrenslagen, säger kammarrättsrådet Eva Edwardsson, som varit regeringens särskilda utredare.
En väl fungerande konkurrens på marknaderna gynnar konsumenterna. Väl fungerande marknader förutsätter en effektiv konkurrenstillsyn. En synlig och effektiv konkurrenstillsyn är kanske den enskilt viktigaste åtgärden för att små och mellanstora företag ska känna trygghet i att försöka öka sina marknadsandelar och våga träda in på nya marknader.
Konkurrensverket bör som tillsynsmyndighet ha beslutsbefogenheter som är behovsanpassade och effektiva, så att tillsynen kan bedrivas snabbt, rättssäkert och effektivt med en hög kvalitet i beslutsfattandet. Därför föreslår utredningen att Konkurrensverket ska ges utökade beslutsbefogenheter.
- Det har tidigare rests invändningar att Konkurrensverket inte både bör utreda lagöverträdelser och sedan besluta om sanktioner berättar Eva Edwardsson. Men så gör ju andra myndigheter, t.ex. Skatteverket. Med en allsidig domstolsprövning i två instanser finns ingen anledning att känna oro för rättssäkerheten, menar hon.
Utredningen föreslår även att Konkurrensverket fortsätter att vara en enrådighetsmyndighet. Den interna organisationen bör vara en fråga för verket. Lagändringarna föreslås träda i kraft från den 1 januari 2018.
Utredningsarbetet har pågått mellan maj 2015 och juli 2016. Utredningssekreterare har varit hovrättsassessor Emma Önneby.
För mer information kontakta
Kammarrättsråd Eva Edwardsson, särskild utredare, 0737446986

Mer information30 juni, 2016

Förslag till helhetslösning för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning

I dag överlämnades betänkandet ”Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar” (SOU 2016:46) till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredningen föreslår en helhetslösning av hur stödet till elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning får organiseras och hur insatserna till dessa grupper ska samordnas mellan staten, kommunerna och landstingen.

Mer information30 juni, 2016

Förslag på tre nya län

Indelningskommittén har idag överlämnat ett delbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi. Betänkandet innehåller förslag på att bilda tre nya län för en stark samhällsorganisation med förutsättningar för att skapa utveckling och välfärd i hela landet. De nya län som föreslås är Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län.

Mer information28 juni, 2016

2014 års fondutredning överlämnar slutbetänkandet

Idag  överlämnar 2014 års fondutredning sitt slutbetänkandet SOU 2016:45 En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad till Finansdepartemetet.

Mer information22 juni, 2016

Miljömålsberedningen överlämnar sitt betänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige ”

Idag överlämnar Miljömålsberedningen hela sitt betänkande SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige med förslag till mål och strategi för klimatpolitiken till miljöminister Karolina Skog och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Isabella Lövin.

Mer informationKontakta oss

Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00

Frågor och svar

Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.

Kommittéberättelser

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Beställning

Offentligt tryck (SOU, DS, Kommittédirektiv) som produceras inom Regeringskansliet kan beställas från:

Wolters Kluwer
Tel: 08-598 191 90
Fax: 08-598 191 61
E-post: kundservice@wolterskluwer.se
www.wolterskluwer.se