Ny rapport om jämställdhet i socialförsäkringen

Hur väl fungerar dagens socialförsäkringssystem egentligen för kvinnor och män? Behandlas deras ärenden likvärdigt, och hur betalas ersättning ut? I en ny forskningsrapport som tagits fram på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) studeras detta närmare.

Utredningen om Försvarsmaktens militära personalförsörjning presenteras

Idag överlämnar utredare Stefan Ryding-Berg betänkandet SOU 2014:73 Försvarsmakten i samhället - en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret till Försvarsdepartementet.

2013 års skrothandelsutredning överlämnar betänkande

2013 års skrothandelsutredning (N 2013:5) överlämnar sitt betänkande SOU 2014:72 Handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor till Näringsdepartementet.

U 2014:03 överlämnar sitt delbetänkande

Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor (U 2014:03) överlämnar sitt delbetänkande
Ett jämställt samhälle fritt från våld, Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014 (SOU 2014:71)
idag kl. 13.00.

Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden överlämnar betänkande

Utredningen om ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden, Fi 2013:07, kommer att överlämna sitt betänkande SOU 2014:70 Ändrade informationskrav
på värdepappersmarknaden idag kl. 15.00 till finansmarknads-och konsumentminister Per Bolund.

Skatteförenklingsutredningen överlämnar betänkande

Skatteförenklingsutredningen överlämnar sitt betänkande Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag (SOU 2014:68) till Finansdepartementet.

Nya rapporter om ett inkluderande arbetsliv för alla

Hur inkluderande är egentligen arbetslivet? Hur ser arbetsvillkoren och arbetets organisering ut för kvinnor och män med olika bakgrund och kompetenser? Delegationen för jämställdhet i arbetslivet presenterar i dag två forskningsantologier om ämnet.

Genomförandeutredningen överlämnar slutbetänkande

Genomförandeutredningen (S 2012:09), överlämnar sitt slutbetänkande En lag om upphandling av koncessioner, SOU 2014:69 till Socialdepartemetet.

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet släpper rapport

Idag släppre Delegationen för jämställdhet i arbetslivet sin rapport SOU 2014:28 Lönsamt arbete - familjeansvarets fördelning och konsekvenser.

Flygtrafiktjänsten kan konkurrensutsättas

Flygtrafikledningsutredningen har idag överlämnat betänkandet SOU 2014:65 Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst Civil och militär samverkan till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

Utredningen om personuppgiftsbehandlingen vid ISF överlämnar i dag betänkandet Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen (SOU 2014:67) till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Utredning om fastighetstaxeringen och fastighetsbeskattningen av elproduktionsenheter

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över fastighetstaxeringen och fastighetsbeskattningen av elproduktionsenheter.

Filmbranschen föreslås bedöma åldersgränser för film

Låt filmbranschen bedöma vilken åldersgräns en film ska ha och åldersklassificera fler filmer än biofilmer. Det föreslår
Utredningen om åldersgränser för film, som i dag överlämnar sitt betänkande till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Utredning om åtgärder mot organiserad brottslighet presenterad

I dag överlämnade Petter Asp slutbetänkandet av utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet till justitieminister Beatrice Ask. Utredaren Petter Asp presenterade utredningens förslag på en pressträff.

Ett modernt utsökningsförfarande

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av utsökningsbalken i syfte att skapa ett mer effektivt och ändamålsenligt utsökningsförfarande.

Skärpta åtgärder mot människohandel och köp av sexuell tjänst

Regeringen har gett Nils Cederstierna, expeditionschef i Regeringskansliet, uppdrag som utredare. Han ska bland annat utreda tillämpningen av människohandelsbrottet, utvärdera vilket genomslag 2011 års höjning av straffmaximum för köp av sexuell tjänst har fått samt se över straffskalan för köp av sexuell handling av barn. Uppdraget ska redovisas senast den 9 mars 2016.

Tillförlitligare kreditupplysningar

Ämnesrådet Frank Valtersson har i dag överlämnat betänkandet Tillförlitligare kreditupplysningar - ett förbättrat integritetsskydd vid offentligrättsliga krav (SOU 2014:60) till justitieminister Beatrice Asks statssekreterare Martin Valfridsson. Utredningen föreslår åtgärder som minimerar risken för att en betalningsanmärkning på grund av ett krav från staten eller en kommun förekommer i kreditupplysningsföretagens register utan att gäldenären dessförinnan har fått kännedom om kravet.

Regelverket för politisk information i skolorna utreds

Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera de bestämmelser som reglerar hur skolor ska förhålla sig när det gäller att bjuda in politiska partier i skolorna. Utredaren ska överväga om skolan ska kunna begränsa det antal politiska partier som skolan tar emot på objektiva grunder, till exempel till sådana partier som för tillfället sitter i riksdagen. Utredare blir Johan Hirschfeldt.

Miljömyndighetsutredningen överlämnar delbetänkande

Miljömyndighetsutredningen (M 2013:02) överlämnar SOU 2014:66 Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet - en kartläggning till Miljödepartementet.

Nya regler för kontanthantering

Kontanthanteringsutredningen har haft till uppgift att göra en översyn av regelverket för kontanthantering i Sverige. Utredningen överlämnar i dag betänkandet Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) till finansmarknadsminister Peter Norman. För att säkerställa att kontanthanteringen är välfungerande, effektiv och säker föreslår utredningen nya regler på kontanthanteringsområdet.

Visa alla notiser
Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00
Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.
På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer - både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Svenska Unescorådet

- utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation bygger fred!

Polissamordningen


Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Arbetet leds av genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.

E-delegationen

arbetar för att driva på e-utvecklingen inom offentlig sektor.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden.