Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

Utredningen om personuppgiftsbehandlingen vid ISF överlämnar i dag betänkandet Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen (SOU 2014:67) till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Utredning om fastighetstaxeringen och fastighetsbeskattningen av elproduktionsenheter

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över fastighetstaxeringen och fastighetsbeskattningen av elproduktionsenheter.

Filmbranschen föreslås bedöma åldersgränser för film

Låt filmbranschen bedöma vilken åldersgräns en film ska ha och åldersklassificera fler filmer än biofilmer. Det föreslår
Utredningen om åldersgränser för film, som i dag överlämnar sitt betänkande till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Utredning om åtgärder mot organiserad brottslighet presenterad

I dag överlämnade Petter Asp slutbetänkandet av utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet till justitieminister Beatrice Ask. Utredaren Petter Asp presenterade utredningens förslag på en pressträff.

Ett modernt utsökningsförfarande

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av utsökningsbalken i syfte att skapa ett mer effektivt och ändamålsenligt utsökningsförfarande.

Skärpta åtgärder mot människohandel och köp av sexuell tjänst

Regeringen har gett Nils Cederstierna, expeditionschef i Regeringskansliet, uppdrag som utredare. Han ska bland annat utreda tillämpningen av människohandelsbrottet, utvärdera vilket genomslag 2011 års höjning av straffmaximum för köp av sexuell tjänst har fått samt se över straffskalan för köp av sexuell handling av barn. Uppdraget ska redovisas senast den 9 mars 2016.

Tillförlitligare kreditupplysningar

Ämnesrådet Frank Valtersson har i dag överlämnat betänkandet Tillförlitligare kreditupplysningar - ett förbättrat integritetsskydd vid offentligrättsliga krav (SOU 2014:60) till justitieminister Beatrice Asks statssekreterare Martin Valfridsson. Utredningen föreslår åtgärder som minimerar risken för att en betalningsanmärkning på grund av ett krav från staten eller en kommun förekommer i kreditupplysningsföretagens register utan att gäldenären dessförinnan har fått kännedom om kravet.

Regelverket för politisk information i skolorna utreds

Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera de bestämmelser som reglerar hur skolor ska förhålla sig när det gäller att bjuda in politiska partier i skolorna. Utredaren ska överväga om skolan ska kunna begränsa det antal politiska partier som skolan tar emot på objektiva grunder, till exempel till sådana partier som för tillfället sitter i riksdagen. Utredare blir Johan Hirschfeldt.

Miljömyndighetsutredningen överlämnar delbetänkande

Miljömyndighetsutredningen (M 2013:02) överlämnar SOU 2014:66 Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet - en kartläggning till Miljödepartementet.

Nya regler för kontanthantering

Kontanthanteringsutredningen har haft till uppgift att göra en översyn av regelverket för kontanthantering i Sverige. Utredningen överlämnar i dag betänkandet Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) till finansmarknadsminister Peter Norman. För att säkerställa att kontanthanteringen är välfungerande, effektiv och säker föreslår utredningen nya regler på kontanthanteringsområdet.

Förbättrat förhandsbeskedsinstitut

Förhandsbeskedsutredningen överlämnar idag sitt betänkande (SOU 2014:62) med förslag till förbättringar av förhandsbeskedsinstitutet till Finansdepartemenetet.
Möjligheten att ansöka om förhandsbesked i skattefrågor fyller en viktig funktion för att enskilda ska kunna få bindande besked om beskattningen av framtida transaktioner och främja prejudikatbildningen på skatteområdet.

En ny reglering för tjänstepensionsföretag

Riksintresseutredningen överlämnar sitt delbetänkande

Riksintresseutredningen, M 2014:1, överlämnar sitt delbetänkande Bostadsförsörjning och riksintressen SOU 2014:59, torsdagen 14/8 kl. 13.00 till Anders Flanking.

Skogsbranden i Västmanlands län - lärdomar för framtiden

Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning som ska utvärdera hanteringen av branden och föreslå förbättringar i Sveriges krisberedskap

Skärpt straffrättsligt skydd för transpersoner

Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning som ska överväga starkare straffrättsligt skydd för transpersoner bland annat genom att titta på om transpersoner bör omfattas av reglerna om hets mot folkgrupp.

Regeringen utreder trygghetssystemen ur ett internationellt perspektiv

En särskild utredare ska göra en översyn av vilka som ska omfattas av de svenska sociala trygghetssystemen. Detta för att underlätta samordningen av social trygghet för personer som rör sig till eller från Sverige. Sedan den förra översynen gjordes har bland annat människors och företags rörelsemönster ändrats och nya EU-regler tillkommit.

Delrapport om dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel

Dricksvattenutredningens delbetänkande Material i kontakt med dricksvatten - myndighetsroller och ansvarsfrågor (SOU 2014:53) överlämnas idag till regeringen. Där föreslås en rad förbättringar för att minska riskerna med material och produkter som innehåller olämpliga ämnen, bland annat i form av ökad information och tydlighet från statens sida.

Regeringen tillsätter EU-demokratiutredning

Det svenska EU-medlemskapet påverkar större delen av samhället idag. Trots detta har olika organisationer och aktörer i Sverige inte lika mycket insyn, delaktighet och inflytande i frågor som beslutas inom EU som i frågor som beslutas nationellt, regionalt eller lokalt i Sverige. Med anledning av detta tillsätter regeringen en utredning om delaktighet i EU. Utredare blir Maria Strömvik. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 15 januari 2016.

Regeringen tillsätter största demokratiutredningen på över 10 år

Regeringen tillsätter i dag en utredning om demokratisk delaktighet och inflytande. Utredningens uppdrag är att utarbeta förslag för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen. Utredare blir Olle Wästberg. Utredningen ska lämna sitt betänkande senast 15 december 2015.

Sällsynt att personal hyrs in där uppsagd personal har företrädesrätt till återanställning

Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning har i dag överlämnat sitt betänkande (SOU 2014:55) till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.
Utredningens uppdrag har i huvudsak varit att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare, som tidigare har sagts upp, har företrädesrätt till återanställning enligt anställningsskyddslagen.

Visa alla notiser
Regeringskansliet
Kommittéservice
Karlavägen 100
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 10 00
Vad är en kommitté? Vad gör en kommitté och hur tillsätts den? Vem utser ledamöterna i en kommitté? Få svar på dessa och andra frågor om kommittéarbetet.
På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer - både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

Svenska Unescorådet

- utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation bygger fred!

Polissamordningen


Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Arbetet leds av genomförandekommittén för nya Polismyndigheten.

E-delegationen

arbetar för att driva på e-utvecklingen inom offentlig sektor.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

ska se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Syftet är att överväga förändringar som ger hållbara försäkringar för framtiden.