• Nyhet 11 december, 2020

  Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet överlämnar sitt betänkande

  Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet överlämnar i dag sitt betänkande Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet till regeringen.

  Mer information • Avslutad utredning

  Fi 2019:04 Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet

  Mer information


 • Nyhet 15 augusti, 2018

  Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, Fi 2018:01, överlämnar delbetänkande

  Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, Fi 2018:01, överlämnar delbetänkandet Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete, SOU 2018:66.

  Mer information • Avslutad utredning

  Fi 2018:01 Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete

  Mer information


 • Nyhet 1 juli, 2016

  Utredningen om en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket överlämnar betänkande

  Utredningen  om en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket har idag lämnat över sitt betänkande SOU 2016:49 En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket till Näringsdepartementet.

  Utredningen föreslår att Konkurrensverket som första instans ska kunna fatta beslut i ärenden som gäller sanktioner mot otillåtna samarbeten, missbruk av dominerande ställning samt förbud mot eller ålägganden i fråga om företagskoncentrationer. Därmed får Konkurrensverket samma befogenheter som de flesta andra europeiska konkurrensmyndigheter redan har.
  - Vi bedömer att förslaget kommer att kunna korta handläggningstiderna för ärenden och mål enligt konkurrenslagen, säger kammarrättsrådet Eva Edwardsson, som varit regeringens särskilda utredare.
  En väl fungerande konkurrens på marknaderna gynnar konsumenterna. Väl fungerande marknader förutsätter en effektiv konkurrenstillsyn. En synlig och effektiv konkurrenstillsyn är kanske den enskilt viktigaste åtgärden för att små och mellanstora företag ska känna trygghet i att försöka öka sina marknadsandelar och våga träda in på nya marknader.
  Konkurrensverket bör som tillsynsmyndighet ha beslutsbefogenheter som är behovsanpassade och effektiva, så att tillsynen kan bedrivas snabbt, rättssäkert och effektivt med en hög kvalitet i beslutsfattandet. Därför föreslår utredningen att Konkurrensverket ska ges utökade beslutsbefogenheter.
  - Det har tidigare rests invändningar att Konkurrensverket inte både bör utreda lagöverträdelser och sedan besluta om sanktioner berättar Eva Edwardsson. Men så gör ju andra myndigheter, t.ex. Skatteverket. Med en allsidig domstolsprövning i två instanser finns ingen anledning att känna oro för rättssäkerheten, menar hon.
  Utredningen föreslår även att Konkurrensverket fortsätter att vara en enrådighetsmyndighet. Den interna organisationen bör vara en fråga för verket. Lagändringarna föreslås träda i kraft från den 1 januari 2018.
  Utredningsarbetet har pågått mellan maj 2015 och juli 2016. Utredningssekreterare har varit hovrättsassessor Emma Önneby.
  För mer information kontakta
  Kammarrättsråd Eva Edwardsson, särskild utredare, 0737446986

  Mer information • Sida

  N 2015:03 En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

  N 2015:03 En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket


 • Nyhet 15 december, 2015

  Mehmet Kaplan tar emot Byggkonkurrensutredningens betänkande

  Det finns plats för fler som bygger mer, meddelade ”Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande” när de lämnade över sitt slutbetänkande (SOU 2015:105) till bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan idag.

  Mer information • Avslutad utredning

  N 2015:03 En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

  Kontaktuppgifter

  Särskild utredare: Eva Edwardsson,

  Sekreterare: Emma Önneby, tfn 08-405 98 39

  Redovisningsdatum

  Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 8 juli 2016.

  Mer information


 • Nyhet 30 april, 2015

  Regeringen utreder utökad beslutanderätt för Konkurrensverket

  Regeringen har i dag tillsatt en utredning för att se över om Konkurrensverket bör få utökad beslutanderätt om sanktioner vid konkurrensöverträdelser. Till utredare utses kammarrättsrådet Eva Edwardsson. Eva Edwardsson ska utreda vilka förutsättningar som finns för att processerna ska kunna effektiviseras och förbättras.

  Mer information • Nyhet 5 mars, 2015

  Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

  Konkurrenskraftsutredningen överlämnar i dag sitt slutbetänkande SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring med förslag till en strategi för ökad konkurrenskraft i svensk jordbruks- och trädgårdsnäring till Näringsdepartemenet.

  Mer information