KN 2023:03 Utredningen om nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader

Välkommen till webbplatsen för utredningen om nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader. Vår utredning gäller 

  • nya verktyg för att komma till rätta med vissa konkurrensproblem, 
  • plikt att informera om företagskoncentrationer som inte omfattas av anmälningsplikt, och 
  • en översyn av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Nya konkurrensverktyg

De nuvarande reglerna i konkurrenslagen förbjuder företag från att delta i konkurrensbegränsande samarbeten och missbruka sin dominerande ställning på marknaden. Förbuden kännetecknas av att de gäller specifika förfaranden som kan hänföras till vissa företag. Om ett företag överträder något av förbuden får Konkurrensverket ålägga företaget att upphöra med överträdelsen och i vissa fall besluta att företaget ska betala konkurrensskadeavgift. Lagens bestämmelser kan däremot inte användas för att åtgärda bredare problem som omfattar marknader i sin helhet eller som rör strukturer på marknader snarare än förfaranden. Vårt uppdrag är att analysera och bedöma om det finns behov av ett nytt bredare konkurrensverktyg som kompletterar konkurrenslagen.

Plikt att informera om företagskoncentrationer som inte omfattas av anmälningsplikt 

I konkurrenslagen finns bestämmelser om prövning av och förbud mot så kallade företagskoncentrationer, exempelvis när ett företag har köpt ett annat företag. En företagskoncentration ska anmälas till Konkurrensverket om de berörda företagen tillsammans har haft en omsättning som överstiger en miljard kronor och minst två av de berörda företagen har haft en omsättning som överstiger 200 miljoner kronor för vart och ett av företagen. Om det finns särskilda skäl får Konkurrensverket i vissa fall ålägga en part i en koncentration att anmäla den till verket för prövning. Vårt uppdrag är att ta ställning till om företag bör ha en skyldighet att informera Konkurrensverket om att en företagskoncentration genomförs i de fall företagen inte är skyldiga att anmäla koncentrationen enligt konkurrenslagen.

Översyn av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Staten, en kommun eller en region får med stöd av konkurrenslagen förbjudas att i en säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande om det till exempel snedvrider förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden. Ett förbud får dock inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt. En kommun eller en region får även förbjudas att bedriva en konkurrenssnedvridande säljverksamhet, om den inte är förenlig med lag. Ett förbud meddelas av Patent- och marknadsdomstolen efter ansökan från Konkurrensverket. Vi har fått i uppdrag att se över dessa regler. I uppdraget ligger bland annat att analysera om även staten ska kunna meddelas ett verksamhetsförbud, hur genomslaget av reglerna kan ökas och om möjligheterna för Konkurrensverket att ingripa bör ökas. 

När ska vi vara klara?

Vårt arbete ska vara klart senast den 28 februari 2025.

Direktiv 2023:136 Nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader

Tilläggsdirektiv 2024:20 till Utredningen om nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader (KN 2023:03) .pdf