S 2023:04 Vårdansvarskommittén

Om kommittén

Den 1 juni 2023 beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården (dir. 2023:73). Uppdraget ska redovisas senast den 2 juni 2025.

Ledamöterna i kommittén förordnades den 18 september 2023 och första kommittémötet ägde rum den 18 oktober 2023. Kommittén har antagit namnet Vårdansvarskommittén (S 2023:04). Som stöd till kommittén finns ett utredningssekretariat och en expert- och sakkunniggrupp.

Kommittén ska bland annat: 

  • ta fram ett beslutsunderlag som möjliggör ett stegvis och långsiktigt införande av ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården,
  • analysera och belysa för- och nackdelar med ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården,
  • lämna förslag som säkerställer ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem som utgår från patienter och tar hänsyn till medarbetares behov,
  • föreslå en genomförandeplan med tidsplan för hur staten stegvis och långsiktigt helt eller delvis kan ta över huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården, och
  • inom ramen för genomförandeplanen identifiera vilka åtgärder som krävs för att genomföra kommitténs förslag.

Uppdraget omfattar endast den regionalt finansierade hälso- och sjukvården och därmed inte huvudmannaskapet för den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården. I uppdraget ingår inte att lämna författningsförslag.

Den öppna konsultationen är nu avslutad. Om du vill skicka in inspel eller synpunkter till Vårdansvarskommitténs sekretariat kan du använda funktionsbrevlådan
s.vardansvarskommitten@regeringskansliet.se

Länk till kommittédirektivet (2023:73)