Preliminär nulägesanalys

Filmutredningens preliminära nulägesanalys

Som utgångspunkt för bedömningar och förslag ska Filmutredningen enligt direktiven (dir. 2024:10) sammanställa en bred nulägesanalys.
I detta syfte har utredningen under våren 2024 samlat in information om utvecklingen under det senaste decenniet när det gäller medievanor, filmbranschens förändringar, utmaningar för filmarvet och den offentliga finansieringen av film.
Arbetet bygger huvudsakligen på en genomgång av befintliga undersökningar och rapporter och samtal med intressenter på området.
Detta har kompletterats med egen insamling av data på vissa områden där information saknats, inte minst för att kunna göra vissa internationella jämförelser.

Läs Filmutredningens preliminära nulägesanalys här. 
Filmutredningen Preliminär nulägesanalys 10 juni.pdf