Renmarkskommittén

Renmarkskommittén är en parlamentariskt sammansatt kommitté som tillsattes av regeringen sommaren 2021.

Renmarkskommitténs uppdrag är att lämna ett förslag till en ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen. I uppdraget ingår att i ett delbetänkande bedöma bland annat inom vilka delar av statligt ägd mark dels inom åretruntmarkerna, dels ovanför lappmarksgränsen när renskötsel är tillåten där, som samebyar i förhållande till staten genom urminnes hävd har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske. Kommittén redovisade den delen av uppdraget i ett delbetänkande till regeringen den 31 augusti 2023,
(SOU 2023:46 Jakt och fiske i renbetesland)

Kommitténs uppdrag ska slutredovisas till regeringen senast den 20 maj 2025. I uppdraget ingår bland annat att

  • Analysera under vilka förutsättningar en åtgärd (till exempel användning av mark som nyttjas för renskötsel) som medför en olägenhet för renskötseln är tillåten och när en sådan åtgärd kan innebära en skadeståndsskyldighet för en fastighetsägare eller annan nyttjanderättshavare. Analysen ska innehålla överväganden av om regleringen i rennäringslagen om intrång i renskötselrätten är förenlig med grundlagens och Europakonventionens rättighetsreglering.
  • I de fall det finns en skadeståndsskyldighet vid intrång i renskötselrätten ska kommittén föreslå bestämmelser som klargör det samt ta ställning till hur ersättning ska bestämmas vid upphörande av eller intrång i renskötselrätten. I analysen ska frågan om i fall en intrångsersättning ska fördelas mellan den eller de samebyar som berörs av intrånget och Samefonden ingå. Bedömningar ska göras av vad de föreslagna åtgärderna får för betydelse för Samefondens intäkter och arbete.
  • Bedöma om en förlikningsmekanism bör inrättas för att lösa tvister mellan samebyar, markägare och andra nyttjanderättshavare till mark som har med frågor om renskötselrätt att göra och lämna förslag till en sådan mekanism.
  • Lämna förslag om hur samebyarna bör vara organiserade.
  • Analysera vilka rättigheter som kan tillkomma samer utanför samebyarna.
  • Föreslå en ändamålsenlig beslutsordning för ärenden om försäljning av mark som står under statens omedelbara disposition ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen samt föreslå på vilka grunder eventuella upplåtelser och försäljning av sådan mark ska ske.
  • Klargöra ansvarsfördelningen av myndigheters olika uppgifter enligt rennäringslagen, ta ställning till vilka uppgifter som behöver regleras i lag och vid behov föreslå en ändrad fördelning av ansvaret.
  • Se över frågan om hur älgjakten ska regleras. Vad som gäller juridiskt för en jakträtt av urminnes hävd har beskrivits i delbetänkandet, men ytterligare utredning och analys behöver göras kring de regler som finns för älgförvaltning och vad detta får för betydelse på samebyarnas områden. Här ingår även bl.a. frågan om dubbelregistrering av älgjakt och analyser av de kolliderande rättigheterna mellan samebymedlemmarnas och markägarnas jakträtt.

I uppdraget ingår att lämna förslag till författningsändringar i den mån det finns behov av det. De förslag som lämnas ska vara förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen (NJA 2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser.

Kommittén ska ta hänsyn, förutom till samernas rättigheter, även till den övriga lokalbefolkningens, däribland den nationella minoriteten tornedalingar, och övriga invånares kultur, traditioner, intressen och behov av att kunna jaga och fiska samt till annan näringsverksamhet såsom skogsbruk och turism.

Kommitténs uppdrag ska bedrivas utåtriktat och i dialog med Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund, berörda myndigheter, kommuner, regioner, näringslivet och övriga intressenter. Det innebär att kommittén, framför allt genom dess sekretariat, har genomfört och kommer att genomföra ett stort antal möten med personer, myndigheter, kommuner, organisationer, näringsidkare m.fl. som har intresse av de frågor som kommittén har att hantera.

Kommittén ska under arbetet redogöra för och beakta de skyldigheter som Sverige har enligt allmänna folkrättsliga principer och överenskommelser. Redogörelsen har gjorts och finns i delbetänkandet. Kommittén ska vidare beakta riksdagens miljö- och klimatmål, näringslivets konkurrenskraft och de globala målen för hållbar utveckling.

I vänsterspalten finns information om vilka som ingår i kommittén. Där finns också utredningens arbetsplan och de promemorior som kommitténs sekretariat har tagit fram som beslutsunderlag för kommittén.

Direktiv 2021:35 En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske
Tilläggsdirektiv 2022:58 till Renmarkskommittén
Kort sammanfattning av delbetänkandet.pdf
Faktablad om Renmarkskommittén.pdf
Muntlig presentation av delbetänkandet