Utredningens arbetsplan och promemorior

Nedan finns utredningens arbetsplan och de promemorior som kommitténs sekretariat har tagit fram som beslutsunderlag för kommittén. Utöver dessa promemorior har sekretariatet haft möten med ett flertal organisationer och myndigheter. Från flera av dessa möten har det upprättats minnesanteckningar som finns i kommitténs diarium.

Arbetsplan för slutbetänkandet.pdf
Bilaga 1 till arbetsplan för slutbetänkande.pdf

PM 18 och PM 41, som sammanfattas i kapitel 10 i delbetänkandet, kompletteras av varsin digital karta. Länkar och lösenord till kartorna finns nedan.

Länk till kartan som hör till PM 18: https://www.pinmaps.net/map/172030/renmarkskommitten
Lösenord för kartan: renmarkskommitten

Länk till kartan som hör till PM 41:
https://www.pinmaps.net/map/181530/renmarkskommitten
Lösenord för kartan: renmarkskommitten

PM-första-utkast-identifierade-handlingslinjer.pdf
PM-1-En-historisk-konturteckning.pdf
PM-2-Grundläggande-fakta-och-begrepp.pdf
PM-3-Grundäggande-om-jakt-och-fiskelagstiftningen.pdf
PM-4-Girjasdomen-och-dess-betydelse-för-kommittén.pdf
PM-5-Egendomsskyddet-och-rätten-att-upplåta-jakt-och-fiske.pdf
PM-6-Sveriges-skyldigheter-enligt-folkrätten.pdf
PM-7-Anteckningar-från-möten-med-samebyarna.pdf
PM-8-Anteckningar-från-möten-med-Sametingets-partier.pdf
PM-9-Anteckningar-från-möten-med-samiska-organisationer-och-förbund.pdf
PM-10-Anteckningar-från-möte-med-Svenska-Tornedalingarnas-Riksförbund-_Tornionlaaksolaiset-och-Svenska-Kväner_Lantalaiset.pdf
PM-11-Anteckningar-från-möte-med-Sportfiskarna.pdf
PM-12-Anteckningar-från-möten-med-jägarförbunden.pdf
PM-13-Anteckningar-från-möte-med-skogsindustrin.pdf
PM-14-Anteckningar-från-möte-med-Svenska-Turistföreningen.pdf
PM-15-Anteckningar-från-möten-med-länsstyrelserna.pdf
PM-16-Anteckningar-från-möten-med-andra-myndigheter-Samefonden-och-Naturvårdsverket.pdf
PM-17-Skissad-behovskarta.pdf
PM 18 - Samebyars rätt grundad på urminnes hävd till jakt och fiske i Lappland.pdf
PM-19-Småviltsjakt-vs-älgjakt-vid-bedömning-av-urminnes-hävd.pdf
PM-20-Så-fungerar-Samefonden.pdf
PM-21-Några-tolkningsfrågor-avseende-Skattefjällsdomen-och-Girjasdomen.pdf
PM-22-Småviltsjaktreformen-1993.pdf
PM-23-Handlingslinje-1-status-quo.pdf
PM-24-Handlingslinje-2-kodifiering-av-samisk-upplåtelserätt.pdf
PM-25-Handlingslinje-2.1-allmänna-incitament-för-samebyarna-att-själva-upplåta.pdf
PM-26-Handlingslinje-2.2-allmänna-incitament-för-samebyarna-att-sluta-lokala-avtal-om-upplåtelse.pdf
PM-27-Handlingslinje-2.3-särskild-lagstiftningsmodell-för-lokala-avtal.pdf
PM-28-Handlingslinje-2.4-modellavtal-mellan-samebyarna-och-staten.pdf
PM-29-Handlingslinje-2.5-statligt-ianspråktagande-av-samebyarnas-rådighet.pdf
PM-30-Handlingslinje-2.6-lagstadgat-krav-på-samebyarna-att-upplåta.pdf
PM-31-Girjas-samebys-upplåtelser-och-förvaltning-av-småviltsjakt-och-fiske.pdf
PM-32-Tåssåsenmodellen-Tåssåsen-samebys-förvaltning-av-småviltsjakt.pdf
PM-33-Förvaltning-av-viltstammar-och-fiskbestånd-vem-beslutar-om-vad.pdf
PM-34-Förvaltningen-av-viltstammar-och-fiskbestånd-vilken-betydelse-har-det-vem-som-upplåter-jakt-och-fiske.pdf
PM-35-Inkomna-yttranden-och-synpunkter-på-PM-18–30.pdf
PM-36-Konsekvensanalys-Försvarsmakten.pdf
PM-37-Komparativ-rätt (ersätts av PM 42).pdf
PM 38 - Samebyarnas rätt till jakt och fiske i Jämtlands län och Dalarna (ersätts av PM 41).pdf
PM-39-Den-nationella-minoriteten-tornedalingar.pdf
PM-40-Turistnäring-kring-jakt-och-fiske.pdf
PM 41 – Samebyars rätt till jakt och fiske i renbetesfjällen och Dalarna (ersätter PM 38).pdf
PM 42 - Internationell utblick (ersätter PM 37 Komparativ rätt).pdf
PM 43 - Muonio sameby.pdf
PM 44 - Renskötsel och annan markanvändning.pdf
PM 45 - Renskötsel och annan markanvändning del II.pdf
PM 46 - Minnesanteckningar från möten.pdf
PM 47 - Koncessionsrenskötseln.pdf
PM 48 - Samer utanför samebyar.pdf