S 2021:08 Adoptionskommissionen


Välkommen till Adoptionskommissionens webbplats!


Vårt uppdrag och arbete:
Adoptionskommissionen inledde sitt arbete i oktober 2021. Syftet är att klargöra förekomsten av eventuella oegentligheter inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet och hur olika aktörer agerat och förhållit sig utifrån sitt ansvar och roll.

Vi ska kartlägga och analysera hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet har fungerat och om det har förekommit eller förekommer oegentligheter i verksamheten från mitten av 1900-talet fram till i dag. Vi ska även ska ta ställning till om dagens regelverk, organisering och processer behöver förändras eller förstärkas och lämna förslag på åtgärder.Mer info om vår granskning av oegentligheter hittar du här: Vårt arbete

Adoptionskommissionen ska också utreda behov av adoptionsspecifikt stöd och föreslå vilka hjälp- och stödinsatser som bör erbjudas. Mer info om vårt arbete om stöd till adopterade. Vårt arbete

Adoptionskommissionen ska inte granska individuella adoptionsärenden eller hantera frågor om ekonomisk kompensation eller annan gottgörelse till enskilda som drabbats.

Vi ska redovisa vårt arbete i en slutrapport till regeringen senast den 16 december 2024. 

Läs mer om uppdraget i utredningsdirektivet.