Vårt arbete

Utredning av oegentligheter

Vi utreder förekomsten och omfattningen av oegentligheter i den svenska internationella adoptionsverksamheten, vad olika aktörer (regeringen, myndigheter, adoptionsorganisationer, kommuner, ideella organisationer, etc.) känt till om oegentligheter och hur de agerat när de fått information om oegentligheter. Vi fokuserar på den svenska adoptionsverksamheten och granskar både adoptioner som skett genom adoptionsorganisationer och adoptioner som skett vid sidan av organisationerna, så kallade enskilda adoptioner.   

Det här har vi gjort hittills:

 • Fördjupad granskning i sju länder: Chile, Colombia, Etiopien, Kina, Polen, Sri Lanka och Sydkorea. Nästan 50% av de adopterade i Sverige kommer från de här länderna. Urvalet av länder utgår från statistik över antal adoptioner och en genomgång av artiklar och verksamhetsberättelser för att fånga oegentligheter i adoptioner
 • Genomgång av handlingar på Riksarkivet, Regeringskansliet, MFoF och adoptionsorganisationer samt artiklar om oegentligheter från 1970-talet och fram till idag.
 • Intervjuer med tjänstepersoner som arbetat med internationella adoptioner i Sverige.
 • Resor till Chile, Colombia, Polen och Sydkorea. Vi har haft möten med bland annat ministerier, myndigheter, organisationer, ursprungsföräldrar och adopterade.
 • Intervjuer med adopterade för att fånga information och tankar kring oegentligheter.
 • Kartläggning av relevant forskning och intervjuer med forskare i Sverige och utomlands.
 • Erfarenhetsutbyte med andra länders utredningar om oegentligheter i internationella adoptioner.
 • För att vi ska kunna granska omfattning och systematik av oegentligheter i de utvalda länderna förbereder regeringen nu en lag om uppgiftsskyldighet och sekretess.  

Stöd till adopterade  

För att kunna ge bra förslag på stöd till adopterade analyserar vi hur behovet av stöd ser ut. Vi går också igenom tidigare förslag om stöd, hur det befintliga stödet ser ut och hur man tänker kring post adoption services (PAS) i andra länder.

Det här har vi gjort hittills:

 • Genomgång av befintliga utredningar och rapporter.
 • Intervjuer med adopterade om behov och inriktning av stöd till adopterade.
 • Möten och intervjuer med tjänstepersoner vid Socialstyrelsen och MFoF samt med enskilda psykologer/psykiatriker som har erfarenhet av stöd till adopterade.
 • Fokusgrupper om stöd till adopterade
 • Möten med Ankestyrelsen i Danmark och INEA i Nederländerna om deras PAS-arbete.

Förslag framåt

Utifrån våra analyser ska vi ta ställning till om dagens regelverk, organisering och processer inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet behöver förändras eller förstärkas i syfte att ytterligare stärka och säkerställa barnrättsperspektivet och rättssäkerheten. Vi ska lämna förslag på vilka åtgärder regeringen, statliga myndigheter och adoptionsförmedlare i Sverige bör vidta när uppgifter om oegentligheter inom den internationella adoptionsverksamheten framkommer. Vi ska också överväga och lämna förslag om hur enskilda adoptioner ska hanteras framåt.